مقیاس انسجام خانوادگی Family Solidarity (unity) Scale السون ۱۹۹۹

نام پرسشنامه : مقیاس انسجام خانوادگی Family Solidarity (unity) Scale السون ۱۹۹۹

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

 

مقياس انسجام خانواده

این مقیاس براساس مجموعه­ای از متون در زمینه همبستگی و با الهام از مدل ترکیبی السون (۱۹۹۹) و به وسیله سامانی (۱۳۸۱) ساخته شده است. این آزمون دارای ۲۸ گویه است و در طیف لیکرتی (کاملاً موافقم،موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کاملاً مخالفم) می­باشد. برای هر گویه از ۱ تا ۵ نمره در نظر گرفته شده است. حداکثر نمره قابل اکتساب در این آزمون ۱۴۰ و حداقل ۲۸ است.

پایایی و اعتبار مقیاس انسجام خانوده

مطالعه رضویه و سامانی (۱۳۷۹) در خصوص این مقیاس براساس ۸ عامل همبستگی با پدر و مادر، مدت تعامل، مکان، تصمیم گیری، ارتباط عاطفی، روابط زناشویی و رابطه والد و فرزند حاکی از کفایت مقیاس برای همبستگی فرد با خانواده بود. ضریب آلفا ۹۰/۰ و ضریب پایایی برای کل مقیاس ۷۹/۰ گزارش شده است (سامانی ۱۳۸۱).

منبع

ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . ۱۳۸۹٫

سامانی، س. (۱۳۸۱). بررسی مدل علّی انسجام خانوادگی، استقلال عاطفی و سازگاری. پایان نامه دکتری منتشر نشده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز.

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

13 + 5 =

0