مقیاس احساس گناه موشر ۱۹۶۸

نام پرسشنامه : مقیاس احساس گناه موشر ۱۹۶۸

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

مقياس تجديد نظر شده احساس گناه جنسي موشر يك آزمون ۵۰ سوالي است كه به وسيله موشر براي سنجش احساس گناه در مورد مسايل جنسي ساخته شده است . سوال هاي آزمون در اندازه هاي هفت درجه اي ليكرت از صفر تا شش، نمره احساس گناه جنسي فرد را در دامنه اي از صفر تا ۳۰۰ مي سنجد . ويژگي هاي روانسنجي مقياس تجديد نظر شده احساس گناه موشر در پژوهش هاي خارجي مورد تاييد قرارگرفته است. ويژگي هاي روانسنجي نسخه فارسي مقياس تجديد نظر شده احساس گناه موشر در چندين پژوهش بررسي و تاييد شده است . بر حسب يافته هاي مقدماتي، ضرايب آلفاي كرونباخ پرسش هاي مقياس تجديد نظر شده احساس گناه موشر در مورد يك نمونة ۹۱۷ نفري از دانشجويان ۸۷/۰ محاسبه شد كه نشانه همساني دروني خوب مقياس است. ضريب آلفاي كرونباخ در اين پژوهش نيز ۸۵/۰ بود. ضريب همبستگي نیز ۷۷/۰ بود كه نشانه پايايي بازآزمايي رضايت بخش نسخه فارسي مقياس تجديد نظر شده احساس گناه موشر است . روايي محتوايي نسخه فارسي مقياس تجديد نظر شده احساس گناه موشر بر اساس داوري ۷ نفر از متخصصان روانشناسي بررسي و ضريب توافق كندال ۸۲/۰ محاسبه شد. (استراک و هاگوی، ۲۰۱۶).

 

 

منبع

۲۱- Starks S, Hughey A W. African-American women at midlife: the relationship between spirituality and life satisfaction. Couns Student Aff Fac Pub; 2016. Paper 20. Available at: http://digitalcommons. wku.edu/csa_fac_pub/20

 

ژندا ، لوئیس . آزمون های شخصیت . ترجمه بشارت و حبیب نژاد . انتشارات آییژ ،بهار ۱۳۸۸

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

6 − دو =

0