مطالعه فلورستیک،فیتوسوسیولوژیک مراتع منطقه دیز باد بالا، درخت جوز وعطائیه درشهرستان نیشابورو معرفی گیاهان دارویی، معطر، مرتعی ونادر منطقه

مطالعه فلورستیک،فیتوسوسیولوژیک مراتع منطقه دیز باد بالا، درخت جوز وعطائیه درشهرستان نیشابورو معرفی گیاهان دارویی، معطر، مرتعی ونادر منطقه

(۸۰ صفحه ورد)

چکيده

 

در این تحقیق مطاله فلوروجامعه شناسی گیاهی بخشی از مراتع دیز بادبالا،عطائیه

ودرخت جوز در شهرستان نیشابور انجام شد.

به طور کلی ۱۴۹ گونه گیاهی از مناطق مورد بررسی جمع اوری شده که در ۳۱ خانواده و۱۱۱ جنس قرار میگیرند.از این گیاهان ۸ گونه اندمیک ایران،۵۰ گونه دارای ارزش دارویی،۵۴ گونه دارای ارزش مرتعی و ۱۸گونه سمی اند.در بین گیاهان منطقه همی کریپتو فیت ها شکل زیستی قالب و فانروفیت ها کمترین شکل زیستی را به خود اختصاص داده اند.

پوشش گیاهی به روش براون- بلانکهمورد مطالعه قرار گرفت.مجموعاً ۹۰ قطعه

برداشت استقرار یافت.تجزیه و تحلیل داده ها به روش جدول بندی النبرگ انجام شد. در مجموع  ۱۵ جامعه گیاهی در مناطق مورد بررسی تشخیص داده شد. پراکنش جوامع گیاهی مناطق مورد بررسی عمدتا تحت تاثیر شیب، ارتفاع از ………………………………………………………………………

………………………………………………………………….

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

بیست − 7 =

0