مجموعه سوالات کامپیوتر

مجموعه سوالات کامپیوتر

( ۸۴صفحه) PDF

کدام نما تاریخ گرفتن تصویر و ابعاد تصویر را نمایش می دهد؟ ) – e-estekhdam.com )
)۱ details
)۲ tiles
)۳ icons
)۴ list
۲ این بخش ………….. نام دارد و در حقيقت نام نرم افزار و نام فایل جاري را در بر دارد. ) – e-estekhdam.com )
۱( منوي سيستم
۲( نوار ابزار استاندارد
۳( نوار عنوان
۴( سينی نوار ابزار
۳ جعبه اي که تمام قطعات سخت افزاري در آن قرار می گيرد………..نام دارد. ) – e-estekhdam.com )
)۱ POWER SUPPLY
)۲ PACK
)۳ CASE
)۴ BOX
۴ کداميك از چاپگرهاي زیر داراي بيشترین سرعت چاپ است ؟ ) – e-estekhdam.com )
۱( چاپگرهاي ليزري
۲( چاپگرهاي زنجيره اي
۳( چاپگرهاي ماتریس نقطه اي
۴( چاپگرهاي چرخ آفتابگردان

………………………..

…………………….

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0