مجموعه سوالات ریاضیات (ویژه آزمون بانکها و سازمانهای دولتی)

 مجموعه سوالات ریاضیات (ویژه آزمون بانکها و سازمانهای دولتی) به همراه پاسخ نامه

( ۷۳صفحه) PDF

سوالات آمار
)e-estekhdam.com( ؟ ۱٫ خطای اندازه گیری هیچ گاه…. نخواهد شد
۵٫۰) ۱(منفی ۲(صفر ۳(مثبت ۴
)e-estekhdam.com( ؟ ۰۳ اندازه گیری شود، کدام یک از گزینه های زیر می تواند خطای اندازه گیری باشد kg 2.اگر وزن شخصی
۵٫٫۰kg)4 1.0kg)3 2kg)2 1Kg)1
)e-estekhdam.com( ؟ ۳٫اگر وزن دانش آموزی ۰۴٫۰ کیلوگرم گزارش شده باشد، کدام مدل ممکن است مورد استفاده قرار گیرد
از ۵٫۰ کمتر E و قدرمطلق P=E+04) از ۵٫۰ کمتر ۲ E و قدرمطلق P=E+04/0)1
از یک کمتر E و قدرمطلق P=E +04) از یک کمتر ۴ E و قدرمطلق P=E +04/0)3
e-( ؟ ۲۰ باشد، این ترازو عه ددی را نيان م یدهد kg 5 کیلوگرم است. اگر وزن واقعی یک بسته / ۴٫خطای اندازه گیری یک ترازو ۲۰
)estekhdam.com
۲۵۰/ ۲۵ )۴ ۲۴/۱۵ )۳ ۲۵/ ۲۵ )۲ ۲۴/ ۷۵ )۱

…………………………………………..

…………………………………………

پاسخ نامه :

»۲« -۱ گزینه
»۴« -۲ گزینه
»۱« -۳ گزینه
مقدار اندازه گیری شده – اندازه واقعی = خطای اندازه گیری شده »۲« -۴ گزینه
-۰/۲۲ = ۲۲ – x x=22/22
به دلیل کوچک بودن صرف نظر کرد EE عرض! می توان از × مساحت مستطیل=طول »۲« -۲ گزینه
۴ به دلیل کوچک بودن EE وE به دست می آید.می توان از V=( R2)×h از فرمول h و ارتفاع R حجم استوانه به شعاع »۱« -۶ گزینه
صرف نظر کرد.
ارتفاع × مساحت قاعده × = حجم مخروط »۳« -۷ گزینه
۴ مساحت کره= ۲ »۱« -۸ گزینه
»۲« -۹ گزینه
»۴« -۱۰ گزینه
نمونه گیری تصادفی برای جامعه های شمارش پذیر کاربرد دارد که تنها گزینه ۳ این ویژگی را دارد. »۳« -۱۱ گزینه
»۴« -۱۲ گزینه
»۴« -۱۳ گزینه
»۳« -۱۴ گزینه
B =0/620×۲۰۰=۱۳۰ ۰/۲۹۱×۲۰۰=۲۸/۲ A =28/2+1=29 »۳« -۱۲ گزینه
»۲« -۱۶ گزینه
»۴« -۱۷ گزینه
»۳« -۱۸ گزینه
»۲« -۱۹ گزینه
متغیرهای تصادفی ذکر شده در گزینه های ۱و ۲و ۴ چون برحسب تعداد می باشند،همگی کمی گسسته هستند. »۳« -۲۰ گزینه
»۴« -۲۱ گزینه
»۱« -۲۲ گزینه
R=K×C و K= و ۱۲ C =7/6-7/2=0/ تفاضل دو مرکز دسته متوالی برابر با طول دسته است بنابراین ۴ »۲« -۲۳ گزینه
»۳« -۲۴ گزینه
K=8 C=92-86=6 R=C×K R= و ۴۸ R=Max-Min 48=92-Min Min =92-48=44 »۳« -۲۲ گزینه
www.e-estekhdam.com
شغل مورد نظر خود را بیابید
پاسخنامه ریاضی و آمار ۱
دسته وسط جدول،دسته هشتم K=12 R=97-22=72 R=C×K C=2 »۴« -۲۶ گزینه
است.
۸-۱ (] + حد پایین دسته اول = حد پایین دسته هشتم (× ۲۷ =[طول دسته
در بعضی مواقع ممکن است طول دسته ها عدد اعشاری به دست آید.آنگاه رقم اعشاری را به سمت بالا رند میکنیم.هیچ گاه »۴« -۲۷ گزینه
رقم اعشاری را به سمت پایین رند نکنید چون دراین صورت کل دامنه تغییرات پوشش داده نمی شود.

…………………………………………………

……………………………………………..

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0