مبانی نظری و پیشینه روند تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها

مبانی نظری و پیشینه روند تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها

۲-۱- منطقه مورد مطالعه. ۲۵

۲-۲- پیشینه تحقیقاتی.. ۴۱

۲-۲-۱-   پیشینه تحقیقاتی (منابع خارجی) ۴۱

۲-۲-۲-   پیشینه تحقیقاتی در ایران.. ۴۵

۲-۳- جمع‌بندی.. ۴۷

۳-۱- مقدمه. ۵۱

۳-۲- سنجش از دور حرارتی.. ۵۱

۳-۳- سنجنده MODIS. 54

۳-۴- شهرسازی و میکروکلیماتولوژی شهری.. ۵۷

۳-۴-۱-   فاکتورهای کنترل کننده اقلیم شهر. ۵۸

۳-۴-۲-   معادله توازن تابشی در شهر. ۶۱

۳-۵- جزایر حرارتی شهری.. ۶۵

۳-۵-۱-   جزایر حرارتی شهری سطح زمین.. ۶۶

۳-۵-۲-   جزایر حرارتی شهری اتمسفری.. ۶۶

۳-۵-۳-   ارتباط دمای سطح و دمای هوا در شهر. ۶۷

۳-۵-۴-   عوامل موثر بر جزایر حرارتی شهری.. ۶۷

۳-۵-۵-   جزایر حرارتی شهری و تغییرات اقلیم.. ۷۵

۳-۵-۶-   پی آمدهای جزایر حرارتی شهری.. ۷۶

۳-۶-  خوشه بندی.. ۷۷

۳-۶-۱-   خوشه بندی.. ۷۷

۳-۶-۲-   روش‌هاي خوشه‌بندي.. ۷۸

۳-۶-۳-      تحلیل نقاط بحرانی  گتیس-اورد ………………………………………………………………………۷۹

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهارده + 13 =

0