مبانی نظری و پیشینه جهانی شدن

مبانی نظری و پیشینه جهانی شدن

۱-۲- جهانی شدن یا جهانی سازی: :………………………………………………………………..۲۳

۲-۲-«جهانی شدن یک امر محتوم و یک  فرآیند طبیعی است.»:……………………………………………۲۶

۳-۲-«جهانی شدن یک پروژه ی ائدولوژیک غربی است.»:…………………………………………………..۲۷

۴-۲-«جهانی شدن یک روند قابل مدیریت است» :……………………………………………………………..۲۹

۵-۲- تعاریف جهانی شدن:……………………………………………………………………………………………..۳۰

۶-۲- جهانی شدن ؛فرصت یا تهدید:…………………………………………………………………………………۳۱

۷-۲- جهانی شدن،یک پدیده چند بعدی:……………………………………………………………………….۳۳

۸-۲- ابعاد جهانی شدن :……………………………………………………………………………………………..۳۴

۹-۲- جهانی شدن اقتصاد: ……………………………………………………………………………………………۳۴

۱۰-۲-جهانی شدن سیاست :…………………………………………………………………………………………۳۴

۱۱-۲- جهانی شدن فرهنگ : :……………………………………………………………………………………….۳۵

۱۲-۲- فوكویاما و نظریه ی آخرالزمان:……………………………………………………………………………۳۵

۱۳-۲- مارشال مك لوهان با نظریه ی دهكده ی جهانی:…………………………………………………..۳۶

۱۴-۲- آلوین تافلر با تئوری برترین ها:………………………………………………………………………….۳۶

۱۵-۲- ساموئل هانتیگتون و نظریه ی برخورد تمدن ها:……………………………………………………۳۷

۱۶-۲- نظریه مبادله جورج هومنز:…………………………………………………………………………………۳۸

۱۷-۲- نظریه نظام جهانی والراشتاین:……………………………………………………………………………..۴۲

۱۸-۲- جهانی شدن وفرهنگ:……………………………………………………………………………………….۴۷

۱۹-۲- فرهنگ وجهانی شدن:……………………………………………………………………………………….۴۹

۲۰-۲- هویت جهانی ومحلی:……………………………………………………………………………………….۵۲

۲۱-۲- هویت های محلی درفرایند جهانی شدن . :…………………………………………………………..۵۲

۲۲-۲- استراتژی امنیت فرهنگی:…………………………………………………………………………………..۵۶

۲۳-۲- آثار تحولات ارتباطات برفرهنگ:…………………………………………………………………………۶۰

۲۴-۲- جهانی شدن و سیاست:……………………………………………………………………………………..۶۱

۲۵-۲- جهانی شدن حقوق بشر:……………………………………………………………………………………۶۴

۲۶-۲- هویت های جغرافیایی وسیاسی:………………………………………………………………………….۶۶

۲۷-۲- نقش دولت های ملی:……………………………………………………………………………………………۶۷

۲۸-۲- جهانی شدن واقتصاد:…………………………………………………………………………………………….۶۸

۲۹-۲- جهاني شدن اقتصاد و تأثير آن بر وضعيت زنان:………………………………………………………..۷۲

۳۰-۲- تاثیر جهانی شدن اقتصاد و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران:…………………………..۷۸

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

یازده − 6 =

0