مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسي تحقيقي آتش بس و ختم مخاصمه فعال در حقوق بين الملل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي تحقيقي آتش بس و ختم مخاصمه فعال در حقوق بين الملل

فصل اول : تعاريف و مفاهيم جنگ

۱-۱٫ تعریف جنگ ۵

۱-۲٫ انواع جنگ ۸

۱-۲-۱٫ انواع جنگ بر حسب کنوانسیونهای ۱۹۴۹ ژنو و دو پروتکل متمم (۱۹۷۷) ۹

۱-۲-۲٫ برخوردهای مسلحانه بین المللی ۱۰

۱-۲-۳٫ برخورد بین اعضای متعاهدی که یکدیگر را شناسایی نکرده اند ۱۱

۱-۲-۴٫ برخورد میان قدرتهایی که جزو متعاهدان نیستند ۱۲

۱-۲-۵٫ معنای برخورد مسلحانه بر طبق ماده ۲ مشترک در کنوانسیونهای ژنو ۱۲

۱-۲-۶٫ جنگهای آزادی بخش ملی ۱۲

۱-۲-۷٫ جنگهای آزادی بخش ملی تحت ماده ۱ (۴) پروتکل ۱۴

۱-۲-۸٫ نبرد با چه هدفی، جنبش آزادی بخش تلقی می شود ۱۵

۱-۲-۹٫ برخوردهای مسلحانه غیر بین المللی ۱۶

۱-۲-۱۰٫ جنگهای داخلی بین المللی شده ۱۸

۱-۳٫ مفهوم جنگ ۱۹

۱-۴٫ تعابیر مختلف از کلمه جنگ ۲۰

۱-۵٫ مفهوم جنگ از ديدگاه حقوق بين الملل ۲۴

۱-۶٫ تعریف حقوقي جنگ ۲۵

۱-۷٫ عناصر سازنده مفهوم حقوقی جنگ ۲۶

۱-۷-۱٫ عنصر تشکیلاتی و سازمانی ۲۶

۱-۷-۲٫ عنصر مادی ۲۷

۱-۷-۳٫ عنصر معنوی یا روانشناختی ( قصد و نیت جنگ) ۲۸

۱-۸٫ هدفداربودن جنگ ( منافع ومصالح ملی) ۲۹

۱-۹٫ حقوق جنگ ۳۰

۱-۹-۱٫  توافقات بین المللی ۳۰

۱-۹-۲٫ حقوق عرفی ۳۲

۱-۱۰٫ اهمیت عبارت مارتنز ۳۳

۱-۱۱٫  تصمیمات و آرای قضایی ۳۴

۱-۱۱-۱٫ نظامنامه ها و دستورالعملها ۳۵

۱-۱۲٫  شناخت برخورد مسلحانه تا جنگ جهانی اول ۳۵

۱-۱۳٫  مشکلات پس از کنوانسیونهای ۱۹۴۹ ژنو ۳۶

۱-۱۴٫ دخالت سایر دولتها در جنگهای داخلی ۳۷

۱-۱۵٫ کمک به دولتهای درگیر مداخله مسلحانه با شورشیان ۳۹

۱-۱۶٫ تئوری غیرقانونی بودن کمک ۴۰

۱-۱۷٫ سازمانهای بین المللی ۴۱

۱-۱۸٫ تقسیم بندی قوانین حقوق بین الملل جنگ با توجه به هدف آنها ۴۲

۱-۱۹٫ آثار جنگ بر معاهدات ۴۴

فصل دوم : تعاريف و مفاهيم آتش بس، ترك مخاصمه و صلح

۲-۱٫ تعريف صلح ۵۱

۲-۲٫ صلح از نظر لغوي : ۵۱

۲-۳٫ صلح در اصطلاح حقوقی: ۵۲

۲-۴٫ صلح در فقه اماميه ۵۳

۲-۵٫ صلح در روابط بين الملل ۵۵

۲-۶٫  تاریخچه صلح و امنیت بین المللی ۵۶

۲-۷٫ تصمیم به صلح ۵۷

۲-۸٫ آتش بس از حيث لغوي ۶۰

۲-۹٫ تعريف آتش بس ۶۱

۲-۱۰٫ آتش بس در حقوق بين الملل ۶۱

۲-۱۱٫ آتش بس و متارکه جنگ ۶۲

۲-۱۲٫ سازمان ملل متحد و تلاش برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ۶۶

۲-۱۳٫ منشور و مبانی حقوق آن ۶۷

۲-۱۴٫ نقش سازمان ملل متحد در کاهش بحرانهای بین المللی ۶۹

۲-۱۵٫ شورای امنیت ۷۱

۲-۱۵-۱٫ وظایف و اختیارات ۷۱

۲-۱۶٫ نیروهای حافظ صلح ۷۴

۲-۱۷٫ فعالیت نیروهای حافظ صلح ۷۵

۲-۱۷-۱٫ سازمان ناظر بر ترک مخاصمه سازمان ملل متحد ( یونتسو) ۷۶

۲-۱۷-۲٫  گروه ناظر نظامی سازمان ملل متحد در هند و پاکستان ( یونموجیپ) ۷۶

۲-۱۷-۳٫  نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد در قبرس ( یونفیسیپ) ۷۷

۲-۱۷-۴٫  نیروی سازمان ملل متحد ناظر بر جداسازی ( یوندوف) ۷۷

۲-۱۷-۴-۱٫ مشارکت ایران در یوندوف ۷۸

۲-۱۷-۵٫ نیروی حائل سازمان ملل متحد در لبنان ( یونیفیل) ۷۸

۲-۱۷-۶٫ گروه نظامی ناظر سازمان ملل متحد در ایران و عراق ( یونیماگ ) ۷۹

۲-۱۸٫ حفظ صلح و امنیت بین المللی ۸۰

۲-۱۹٫ نظريه كنوانسيونهاي چهارگانه در مورد  اسیران جنگی ۸۷

۲-۲۰٫ قواعد ناظر بر حسن رفتار با اسیرانت جنگی ۸۹

۲-۲۱٫ ارتقا و بهبود وضع بیماران، مجروحان و مغروقان ۹۱

۲-۲۲٫  مولفه هاي موجود در اجرای حقوق جنگ ۹۲

۲-۲۳٫ ماهیت حقوقی آتش بس ، متارکه و ترک مخاصمه ۹۶

۲-۲۴٫ نظر هوارد اس لوي در مورد قرارداد ترك مخاصمه ۹۷

۲-۲۵٫ ماهيت حقوقي دوران متاركه ۹۷

۲-۲۶٫ نظر كلسن در مورد جنگ ۱۰۱

۲-۲۷٫ چگونگي وجود حالت نه جنگ و نه صلح ۱۰۳

۲-۲۸٫ نظر شوراي امنيت در خصوص قرارداد نه جنگ و نه صلح ۱۰۵

….

….

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0