مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی تاثیر سطوح مختلف کنجاله گوار با استفاده از آنزیم همی سل بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و فراسنجه هاي خونی مرغ های تخم گذار

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تاثیرسطوح مختلف کنجاله گوار با استفاده از آنزیم همی سل بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و فراسنجه هاي خونی مرغ های تخم گذار

 

فصل دوم: کلیات و بررسی منابع

 • – پروتئین ها ۶

۲-۲- اهمیت پروتئین در تغذیه طیور……………………………………. ۶

۲-۳- طبقه بندی پروتئین ها……………………………………. ۷

۲-۳-۱- پروتئین های ساده……………………………………. ۷

۲-۳-۱-۱- پروتئین های رشته ای……………………………………. ۸

۲-۳-۱-۲- پروتئین های کروی……………………………………. ۸

۲-۳-۲- پروتئین های مرکب……………………………………. ۹

۲-۴- کنسانتره‌های پروتئینی……………………………………. ۱۰

۲-۴-۱- منابع پروتئین‌های گیاهی……………………………………. ۱۰

۲-۴-۲- منابع پروتئین‌های حیوانی……………………………………. ۱۱

۲-۵- ارزیابی کیفیت پروتئین……………………………………. ۱۱

 • پروتئین و مصرف خوراک ۱۲
  • پروتئین و تولید تخم مرغ…………………………………. ۱۲
  • پروتئین و اندازه تخم مرغ…………………………………. ۱۲
 • پروتئین و تشکیل تخم مرغ…………………………………. ۱۳
 • ساختمان و ترکیب شیمیائی تخم مرغ…………………………………. ۱۴
  • نطفه یا جسم رویان………………………………… ۱۴
  • زرده………………………………… ۱۴
  • آلبومین یا سفیده………………………………… ۱۴
  • غشاء تخم‌مرغ………………………………… ۱۵
  • پوسته آهکی………………………………… ۱۵
 • دستگاه تولید مثل مرغ…………………………………. ۱۵
  • تخمدان………………………………… ۱۵
  • اویداکت یا مجرای تخم مرغ………………………………… ۱۵
   • اینفاندیبولوم……………………………….. ۱۵
   • مگنوم……………………………….. ۱۶
   • ایستموس……………………………….. ۱۶
   • رحم……………………………….. ۱۶
   • مهبل……………………………….. ۱۶
  • گیاه شناسی گوار…………………………………. ۱۷
  • تاریخچه گوار…………………………………. ۱۷
  • خصوصیات گیاه گوار…………………………………. ۱۷
   • شرایط پرورش گیاه گوار………………………………… ۱۸
  • میزان تولید دانه گوار در جهان…………………………………. ۱۹
  • صمغ‌ها…………………………………. ۱۹
   • صمغ گوار………………………………… ۲۰
 • کنجاله گوار…………………………………. ۲۲تولید صمغ از دانه گوار……………………………….. ۲۰
 • اهمیت اقتصادی صمغ گوار……………………………….. ۲۱
  • پروتئین کنجاله گوار………………………………… ۲۲
   • کیفیت پروتئین کنجاله گوار……………………………….. ۲۳
   • انرژی قابل متابولیسم کنجاله گوار……………………………….. ۲۴
   • مواد ضد تغذیه‌ای کنجاله گوار……………………………….. ۲۵
    • بازدارنده تریپسین………………………………. ۲۵
    • ساپونین………………………………. ۲۶
    • گالاکتومانان………………………………. ۲۷
   • نقش پلی ساکاریدهای غیره نشاسته‌ای در تغذیه طیور…………………………………. ۲۸
    • کمیت و کیفیت پلی ساکاریدهای غیره نشاسته‌ای در مواد خوراکی………………………………… ۲۸
    • اثرات ضد تغذیه‌ای پلی ساکاریدهای غیره نشاسته‌ای محلول………………………………… ۲۹
   • آنزیم‌ها…………………………………. ۳۰
   • نقش آنزیم‌های گوارشی در هضم کربوهیدرات‌ها…………………………………. ۳۰
   • تاریخچه استفاده از آنزیم در تغذیه طیور…………………………………. ۳۰
   • استفاده عملی از آنزیم‌های خوراکی در جیره های غذایی طیور…………………………………. ۳۲
   • آنزیم همی سل…………………………………. ۳۲
   • فواید استفاده از آنزیم همی سل در تغذیه طیور…………………………………. ۳۳
    • تاثیر آنزیم همی سل روی بهبود جذب مواد مغذی………………………………… ۳۳
    • تاثیر آنزیم همی سل روی بهبود یکنواختی گله………………………………… ۳۳
    • تاثیر آنزیم همی سل روی بهبود وضعیت فیزیولوژیکی بدن و تولید………………………………… ۳۳
 • بررسی تحقیقات انجام شده پیرامون استفاده از کنجاله گوار در جیره‌‌های غذایی طیور…………………………………. ۳۵اهمیت اقتصادی استفاده از آنزیم همی سل در تغذیه طیور………………………………… ۳۴
 • تاثیر آنزیم همی سل بر بهبود عملکرد گله‌های آلوده به کوکسیدیوز و آنتریت………………………………… ۳۵
 • پژوهشهای انجام شده راجع به استفاده از آنزیم همی سل در جیره ‌های حاوی بتا- مانان…………………………………. ۳۷

….

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

بیست + نه =

0