مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تاثیرسرمایه فکری وهوش سازمانی برعملکرد کارکنان دیوان محاسبات کشور

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تاثیرسرمایه فکری و هوش سازمانی برعملکرد کارکنان دیوان محاسبات کشور

فصل دوم : ادبیات تحقیق

۲-ادبیات تحقیق.. ۱۲

۲ – ۲ بخش اول : سرمایه فکری.. ۱۳

۲ – ۲ – ۱ دسته بنديداراييهايسازمان.. ۱۳

۲ – ۲- ۲  انواعسرمایهدرسازمان :.. ۱۴

۲- ۲- ۳ ماهیتسرمایهاجتماعی:.. ۱۵

۲ – ۲ -۴ تعاریفسرمايهاجتماعی:.. ۱۶

۲- ۲ – ۵ ابعاد سرمایه اجتماعی:.. ۱۸

۲ – ۲ – ۶  مؤلفههایسرمایهاجتماعیدرسازمانها:.. ۱۸

۲- ۲ – ۶ – ۱ – اعتماد:.. ۱۹

۲- ۲ – ۶ – ۲-  مشارکت:.. ۱۹

۲- ۲ – ۶ – ۳-  انسجاموهمبستگی:.. ۱۹

۲ – ۲ – ۶ – ۴ -آگاهی:.. ۲۰

۲ – ۲ – ۷ -نقشسرمایهاجتماعیدرافزایشبهرهوریمنابعانسانی:.. ۲۰

۲- ۲- ۷ – ۱- هزینه‌هایپایین‌ترتبادلات:.. ۲۱

۲ – ۲ – ۷ – ۲- نرخپایین‌ترجابه‌جایی‌ها:.. ۲۱

۲ – ۲ – ۷ – ۳- تسهیموجاریكردندانشونوآوری:.. ۲۱

۲ – ۲ – ۷ – ۴-  سرمایهفکری :.. ۲۲

۲- ۲ – ۸ سيرتاريخيتوسعهمفهوموكاربردسرمايهفكري.. ۲۳

۲ – ۲ – ۹- اجزاوتعاريفسرمايهفكري.. ۲۴

۲-۲-۱۰-  مديريتموفقسرمايهفكري.. ۲۷

۲ – ۲ – ۱۱- ويژگيهاينيرويانسانيدراقتصاددانشمدار.. ۲۹

۲- ۲ – ۱۲- نقشهاوچالشهايجديدمديريتمنابعانساني.. ۳۱

۲ – ۲ – ۱۳- سرمايهانساني.. ۳۱

۲ – ۳- بخشدوم : هوشسازمانی.. ۳۲

۲ – ۳ – ۱ هوش! هوشآنها؟چقدر؟چگونه؟چرا؟.. ۳۳

۲ – ۳ – ۲- هوشسازمانیچیست؟.. ۳۵

۲ – ۳ – ۳- چراهوشسازمانی؟.. ۳۶

۲ – ۳ – ۴- فرآیندهوشسازمانیدرسازمان‌هاوشرکت‌ها.. ۳۷

۲ – ۳ – ۴ – ۱- برنامه‌ریزیو هدایت.. ۳۷

۲ – ۳ – ۴ -۲–مرحلهاخذاطلاعاتازپایگاهاطلاعاتی.. ۳۸

۲ – ۳ – ۴ – ۳- پردازش اطلاعات.. ۳۸

۲ – ۳ – ۴ – ۴- آنالیزوتولیداطلاعات.. ۳۸

۲ – ۴- بخشسوم : عملکردسازمان.. ۴۰

۲ – ۴ – ۱-  تعاريف.. ۴۱

۲ – ۴ – ۲- ضرورتواهميتارزيابيعملکرد.. ۴۲

۲ – ۴ – ۳- فرايندارزيابيعملکرد.. ۴۴

۲ – ۳ – ۴- دیدگاههایسنتیونویندرارزیابیعملکرد.. ۴۵

۲ – ۴ – ۵- فرایندارزیابیعملکرد.. ۴۷

۲ – ۴ – ۵ -۱-  تدوینشاخصهاوابعادومحورهایمربوطهوتعیینواحدسنجشآنها… ۴۷

۲ – ۴ – ۵ – ۲- تعیینوزنشاخصها،بهلحاظاهمیتآنهاوسقفامتیازاتمربوطه… ۴۸

۲ – ۴ – ۵ – ۳- استانداردگذاریوتعیینوضعیتمطلوبهرشاخص… ۴۸

۲ – ۴- ۵ – ۴- ابلاغواعلانانتظاراتوشاخصهابه “ارزیابیشونده”… ۴۸

۲ – ۴ -۵ – ۵-  سنجشواندازه‌گیریازطریقمقایسهعملکردواقعیپایاندورهارزیابی،بااستانداردمطلوبازقبلتعیینشده… ۴۸

۲ – ۴ – ۵ – ۶-  استخراجوتحلیلنتایج… ۴۹

۲ – ۴ –۶- مدلهاوالگوهایسیستمارزیابیعملکرد.. ۴۹

۲ – ۴ – ۶ – ۱- الگوفرآیندتحلیلسلسلهمراتبی.. ۴۹

۲-۴ – ۶ – ۲- نظام مدیریت کیفیت ایزو.. ۵۰

۲-  ۴ -۶ – ۳-  هرم عملکرد.. ۵۰

۲ – ۴ – ۶ – ۴-  نظام کارتامتیازیمتوازنBSC.. 52

۲ – ۴ – ۶ – ۵-  فرایند کسب و کار .. ۵۲

۲ – ۴ – ۶ – ۶-  چارچوب مدور یواستیپل.. ۵۳

۲ – ۴ – ۶ – ۷ – روش تحلیل ذینفعان.. ۵۴

۲ – ۴ – ۶ – ۸-  نظام مدیریتبرمبنایهدف MBO.. 55

۲ – ۴ – ۶ – ۹-  نظام مدیریتکیفیتجامعTQM… 55

۲ – ۴ – ۶ – ۱۰- روشمالکومبالدریج.. ۵۶

۲ – ۴ – ۶ – ۱۱-  مدلتعالیسازمان(EFQM).. 56

۲ – ۴ – ۷- تعریفبهرهوريمنابعانسانی.. ۵۶

۲ – ۴ – ۸ – عواملمؤثربرافزایشبهرهوریمنابعانسانی.. ۵۷

۲ – ۳ – ۹- نحوهرقابتسازمانهادراقتصاددانشمدار.. ۵۸

۲ – ۵- بخشچهارم : پیشینهتحقیق.. ۵۹

۲-۵-۱-خارجی :.. ۵۹

۲-۵-۲-داخلی :.. ۶۲

۲-۶-جمعبندیوارائهمدلمفهومی :.. ۶۲

۲-۶-۱-اجزايسرمايهفكري :.. ۶۲

….

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0