مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي تاثيرسبك هاي مديريت مشاركتي وسنتي برخلاقيت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي تاثيرسبك هاي مديريت مشاركتي وسنتي برخلاقيت

فصل دوم: مباني نظري و تحقيقات پيشين

۲-۱- نظريه هاي كلاسيك مديريت            ۱۷

۲-۲- مباني نظري مديريت مشاركتي         ۲۰

۲-۲-۱- نظريه هاي مديريت مشاركتي         ۲۰

۲-۲-۲- الگوهاي مديريت مشاركتي           ۲۱

۲-۲-۳- تعاريف مديريت مشاركتي            ۲۴

۲-۲-۴- راهكارهاي اجرايي مديريت مشاركتي    ۲۵

۲-۳- مباني نظري خلاقيت                  ۲۶

۲-۳-۱- نظريه هاي خلاقيت                  ۲۶

۲-۳-۲- تعاريف خلاقيت و نوآوري            ۲۹

۲-۳-۳- فرآيند خلاقيت                     ۳۰

۲-۳-۴- موانع خلاقيت افراد                ۳۱

۲-۳-۵- وي‍ژگيها و خصوصيات افراد خلاق      ۳۲

۲-۴- پيشينة تحقيق                      ۳۳

۲-۴-۱- تحقيقات خارجي و داخلي            ۳۳

 …..

……

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0