مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه

فصل دوم: ادبيات تحقيق

۲ـ۲ـ اهداف گزارشگري مالي …………….. ۱۴

۲ـ۳ـ نقش صورتهاي مالي در تحقق اهداف گزارشگري مالي                                  …. ۱۵

۲ـ۴ـ اهداف گزارشگري مالي و صورت جريان وجوه نقد ………………………………. ۱۶

۲ـ۵ـ صورت جريان وجوه نقد …………….. ۱۷

۲ـ ۶ـ طبقه‌بندي اقلام در صورت جريان وجوه نقد ………………………………….. ۱۹

۲ـ۷ـ فعاليتهاي عملياتي ………………. ۱۹

۲ـ ۸ ـ بازده سرمايه‌گذاري‌ها و سود پرداختي بابت تامين مالي ……………………. ۲۰

۲ـ ۹ـ ماليات بر درآمد ……………….. ۲۰

۲ـ۱۰ـ فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري ………….. ۲۱

۲ـ۱۱ـ فعاليتهاي تأمين مالي …………… ۲۲

۲ـ۱۲ـ روشهاي محاسبه جريان‌هاي نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي ………………….. ۲۲

۲ـ۱۳ـ ساختار دارايي‌ها ……………….. ۲۹

۲ـ۱۴ـ ساختار بدهي‌ها …………………. ۳۳

۲ـ۱۵ـ ساختار سرمايه …………………. ۳۵

۲- ۱۶- رابطه جریان وجوه نقد با ساختار دارایی و سرمایه……………………………. ۸

۲- ۱۷-  رابطه تکانه جریان وجوه نقد با ساختار دارایی و سرمایه……………………… ۹

۲ـ ۱۸ـ پبشينه تحقيق …………………. ۳۵

۲- ۱۹- خلاصه فصل……………………… ۴۱

…..

…..

 

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0