مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي تاثير نظام نگهداشت نيروي انساني بر بهره¬وري سازماني

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي تاثير نظام نگهداشت نيروي انساني بر بهره¬وري سازماني

فصل دوم: پیشینه پژوهش

۲-۱-۱- نظام نگهداشت………………… ۱۴

۲-۱-۲- ابعاد نظام نگهداشت منابع انسانی.. ۱۵

۲-۱-۲-۱- احساس عدالت سازمانی………… ۱۵

۲-۱-۲-۲- ابعاد عدالت سازمانی………… ۱۶

۲-۱-۲-۲- تامین نیازهای برتر…………. ۱۸

۲-۱-۲-۲-۱- انگیزش………………….. ۱۸

۲-۱-۲-۲-۲-  نظریه‌های محتوایی انگیزش….. ۱۹

۲-۱-۲-۲-۳-  نظریه های فرایندی انگیزش…. ۲۵

۲-۱-۲-۳- تعهد سازمانی………………. ۳۱

۲-۱-۲-۴- محتوا و ماهیت شغل………….. ۳۴

۲-۱-۲-۵- رضایت و امنیت شغلی…………. ۳۵

۲-۱-۲-۵-۱- مفهوم و تعريف رضايت شغلي….. ۳۶

۲-۱-۲-۵-۲- دیدگاه های رضایت شغلی…….. ۳۷

۲-۱-۲-۵-۳- نظریه‌های رضایت شغلی………. ۳۹

۲-۱-۲-۵-۴- عوامل موثر بر رضايت شغلي….. ۴۰

۲-۱-۲-۵-۵- عوامل محيطي سازمان……….. ۴۱

۲-۱-۲-۵-۶- پيامدهاي رضايت شغلي………. ۴۳

۲-۱-۲-۶- مشخص بودن اهداف و انتظارات….. ۴۳

۲-۱-۲-۷- حقوق پرداختی و مزایا……….. ۴۵

۲-۱-۲-۸- مدیریت و رهبری…………….. ۴۶

۲-۱-۲-۸-۱- اهمیت رهبری……………… ۴۷

۲-۱-۲-۸-۲- تفاوت رهبری و مدیریت……… ۴۸

۲-۱-۲-۸-۳- رویکردها و نظریه های رهبری… ۵۰

۲-۱-۳- بهره وری……………………. ۶۱

۲-۱-۳-۱- تعاریف بهره وری……………. ۶۲

۲-۱-۳-۳- نهادي كردن بهره وري در انديشه.. ۶۶

۲-۱-۳-۴- نهادي كردن صرفه جويي در كل سازمان…………………………………. ۶۶

۲-۱-۳-۵- طراحي نظام هاي بهره ور……… ۶۷

۲-۱-۳-۶- طراحي نظام نگهداري و تعميرات فراگير……………………………. ۶۷

۲-۱-۳-۷- پياده سازي نظام مديريت كيفيت فراگير……………………………. ۶۸

۲-۱-۳-۸- استقرار نظام تحقيقات بهره وري.. ۶۸

۲-۲- پیشینه پژوهش………………….. ۶۹

۲-۲-۱- پژوهش های داخلی……………… ۶۹

۲-۲-۲- پژوهش های خارجی……………… ۷۲

۲-۳- جمع بندی پیشینه پژوهش………….. ۷۴

….

…..

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

یک − 1 =

0