مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

۲-۱-  بخش اول: پیشینه مبانی فعالیت های فوق برنامه ۱۳

۲-۱-۱٫ فعالیت های فوق برنامه ۱۳

۲-۱-۱-۱٫ تعریف فعالیت های فوق برنامه ۱۳

۲-۱-۱-۲٫ ضرورت و اهمیت فعالیت های فوق برنامه ۱۴

۲-۱-۱-۳٫ اهداف فعالیت های فوق برنامه ۱۵

۲-۱-۱-۴٫ عناصر برنامه درسی ۱۶

۲-۱-۱-۵٫ هدف ها در برنامه درسی ۱۶

۲-۱-۱-۶٫ برنامه درسی فوق برنامه ۱۷

۲-۱-۱-۷٫  نظریه های مرتبط با فعالیت های فوق برنامه ۱۸

۲-۲٫ بخش دوم: پیشینه مبانی خودکارآمدی تحصیلی ۱۹

۲-۲-۱- خودکارآمدی ۱۹

۲-۲-۲-  تاریخچه خودکارآمدی ۲۰

۲-۲-۳-  خودکارآمدی تحصیلی ۲۱

۲-۲-۳-  ابعاد خودکارآمدی ۲۲

۲-۲-۳-  مراحل خودکارآمدی در گستره زندگی ۲۳

۲-۲-۳٫ منابع خودکارآمدی ۲۴

۲-۲-۳-۱٫ تجارب موفقیت آمیز ۲۴

۲-۲-۳-۲٫ تجارب جانشینی ۲۵

۲-۲-۳-۳٫ متقاعد سازی کلامی ۲۵

۲-۲-۳-۴٫ برانگیختگی فیزیولوژیکی ۲۶

۲-۳٫ بخش سوم: پیشینه مبانی عملکرد تحصیلی ۲۶

۲-۳-۱٫ عملکرد ۲۶

۲-۳-۲٫ تاریخچه ارزیابی عملكرد ۲۶

۲-۳-۳٫ عملکرد تحصیلی ۲۷

۲-۳-۳٫ نظریه های عملکرد تحصیلی ۲۸

۲-۳-۳-۱٫ نظریه انتظار معلم ۲۸

۲-۳-۳-۲٫ الگوهاي انگيزشي ۲۹

۲-۳-۳-۳٫ الگوی یادگیری شناختی ۳۲

۲-۳-۳-۴٫ تئوری یادگیری اجتماعی ۳۲

۲-۳-۴٫ عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی ۳۳

۲-۳-۴٫ ارتباط عملکرد تحصیلی وخودکارآمدی تحصیلی ۳۶

۲-۳-۵٫ ارتباط فعالیت های فوق برنامه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان ۳۶

۲-۳٫ بخش سوم: تحقیقات انجام شده در ارتباط با تحقیق ۳۷

۲-۳-۱٫ تحقيقات داخلي: ۳۷

۲-۳-۲٫ تحقيقات خارجي: ۴۱

خلاصه: ۴۳

….

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

4 × یک =

0