مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تاثیر تعارض در محیط کار بر فرسودگی شغلی با توجه به نقش جو سازمانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تاثیر تعارض در محیط کار بر فرسودگی شغلی با توجه به نقش جو سازمانی

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۲-۲- فرسودگی شغلی…………………….. ۱۷

۲-۳- فرسودگی شغلی و فشار شغلی ۱۸

۲-۴- افراد در معرض خطر………………… ۲۳

۲-۵- علائم و نشانه های فرسودگی شغلی ۲۳

۲-۶- علل فرسودگی شغلی…………………. ۲۴

۲-۸- اثرات فرسودگی شغلی……………….. ۲۸

۲-۹- پیشگیری از فرسودگی شغلی…………… ۲۸

۲-۱۰- تعارض………………………….. ۲۹

۲-۱۱ مفهوم تعارض ۳۱

۲-۱۲ تعارض در گذشته و حال……………… ۳۲

۲-۱۳ ديدگاه هاي مربوط به تعارض…………. ۳۳

۲-۱۴ تقسیم بندی تعارضات سازمانی………… ۳۶

۲-۱۴-۱ تعارض برحسب طرفهای تعارض…………. ۳۶

۲-۱۴-۱-۱ تعارض درون فردی……………….. ۳۶

۲-۱۴-۱-۲ تعارض‌ بین‌ فردی‌ ۳۷

۲-۱۴-۱-۳  تعارض‌ درون‌ گروهی‌ ۳۷

۲-۱۴-۱-۴ تعارض‌ بین‌ گروهی‌ ۳۷

۲-۱۴-۱-۵ تعارض‌ درون‌ سازمانی‌ ۳۷

۲-۱۴-۲ تعارض سازنده در برابر تعارض مخرب….. ۳۷

۲-۱۵ چهارموقعيت متفاوت تعارض در سازمان بنا به الگويDAVIS AND NEWSTROM 39

۲-۱۶ فرآیند تعارض…………………….. ۴۰

۲-۱۷ زیانهای ناشی از تعارض ۴۱

۲-۱۸  ارزیابی منشأ تعارضات سازمانی……… ۴۲

۲-۱۹ دلایل بروز تضاد در سازمان ۴۴

۲-۲۰ مدیریت تـعــارض………………….. ۴۵

۲-۲۱ ضرورت مدیریت تعارض……………….. ۴۵

۲-۲۲ سبکهای مدیریت تعارض ۴۶

۲-۲۳ استراتژی ایجاد تعارض سازنده در سازمان ۴۹

۲-۲۴ جو سازمانی………………………. ۵۰

۲-۲۵ پیشینه پژوهش…………………….. ۵۱

۲-۲۵-۱- تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۵۱

۲-۲۵-۲-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…. ۵۴

…..

…..

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سه × 3 =

0