مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تاثیر اعتیاد به کار و بهداشت شغلی بر کیفیت زندگی کاری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تاثیر اعتیاد به کار و بهداشت شغلی بر کیفیت زندگی کاری

فصل دوم :مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۲- بخش اول: اعتیاد به کار. ۲۳

۲-۲-۱مقدمه……………………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۲-۲ تعریف اعتیاد به کار. ۲۴

۲-۲-۳ اهمیت اعتیاد به کار ……………………………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۲-۴ انواع رویکرد به اعتیاد به کار. ۲۷

۲-۲-۵ تفاوت افراد معتاد به کار و افراد پر کار. ۲۸

۲-۲-۶ ویژگی مشترک افراد معتاد به کار. ۳۱

۲-۲-۷ انواع اعتیاد به کار ۳۲

۲-۲-۸ علائم افراد معتاد به کار. ۳۳

۲-۲-۹ شناسایی عوامل موثر بر اعتیاد به کار ۳۴

۲-۲-۱۰ اعتیاد به کار و ابعاد شخصیت……………………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۲-۱۱ روش های کاهش و درمان اعتیاد به کار……………………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۳-  بخش دوم: بهداشت شغلی. ۳۷

۲-۳-۱ مقدمه. ۳۷

۲-۳-۲ اهمیت بهداشت شغلی(حرفه ای) ۳۸

۲-۳-۳ تاریخچه بهداشت شغلی(حرفه ای) ۴۰

۲-۳-۴ خلاصه ای از وقايع نگاری سلامت شغلی در گذر تاريخ……………………. ۴۰

۲-۳-۵  تعریف بهداشت شغلی(حرفه ای) ۴۱

۲-۴-  بخش سوم: کیفیت زندگی کاری.. ۴۲

۲-۴-۱ مقدمه. ۴۲

۲-۴-۲ تاریخچه کیفیت زندگی کاری.. ۴۴

۲-۴-۳ تعریف کیفیت زندگی کاری.. ۴۵

۲-۴-۴ اهمیت کیفیت زندگی کاری.. ۴۹

۲-۴-۵ روند تغییر توقعات سازمان‌ها و کارکنان و کیفیت زندگی کاری……………………………………………………………………………………………. ۵۱

۲-۴-۶ شاخص های کیفیت زندگی کاری……………………………………………………………………………………………. ۵۱

۲-۴-۷ اهداف کیفیت زندگی کاری……………………………………………………………………………………………………………. ۵۴

۲-۴-۸ مدیریت و کیفیت زندگی کاری.. ۵۴

۲-۴-۹ ویژگی های کیفیت زندگی کاری.. ۵۵

۲-۴-۱۰ نظریات کیفیت زندگی کاری.. ۵۶

۲-۴-۱۱ برنامه هایی برای بهبود کیفیت زندگی کاری.. ۶۰

۲-۴-۱۲ محدودیت های برنامه های کیفیت زندگی کار……………………………………………………………………………………………………………. ۶۰

۲-۴-۱۳ تاثیر متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری.. ۶۱

۲-۵- بخش چهارم: شرکت نفت فلات قاره ایران. ۶۲

۲-۵-۱  تاریخچه شرکت نفت فلات قاره ایران. ۶۲

۲-۵-۲ حوزه اصلی فعالیت شرکت  نفت فلات قاره ایران.. ۶۳

۲-۵-۳  اهداف و خط مشی های شرکت نفت فلات قاره ایران. ۶۳

۲-۵-۴ منطقه بهرگان. ۶۴

۲-۵-۵ سکوی سروش، سکوی آرامش.. ۶۶

۲-۶- بخش پنجم: پیشینه تحقیق. ۶۸

۲-۶-۱ تحقیقات داخل. ۶۸

۲-۶-۲ تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………. ۷۱

۲-۷- بخش ششم: ارائه مدل مفهومی پژوهش.. ۷۴

۲-۷-۱ ارائه مدل اسپنس و رابینز. ۷۴

۲-۷-۲ ارائه مدل ریچارد والتون. ۷۵

۲-۷-۳ ارائه مدل گلدبرگ و هیلر………………………………………………………. ۷۶

۲-۷-۴ ارائه مدل مفهومی پژوهش.. ۷۷

….

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

بیست + 15 =

0