مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي اثر كمانش در سيستم هاي لوله در لوله تحت اثر فشار هيدروستاتيك در آب های عمیق

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي اثر كمانش در سيستم هاي لوله در لوله تحت اثر فشار هيدروستاتيك در آب های عمیق

 

فهرست

فصل ۱: مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………….  ۱

۱-۱ مقدمه ای در ارتباط با سیستم های لوله در لوله…………………………………………………………………..  ۲

۱-۲ کمانش در لوله های دریایی………………………………………………………………………………………………………..۵

۱-۳ وقوع خرابی در لوله های دریایی………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۴ انتشار خرابی در لوله های دریایی ………………………………………………………………………………………….  ۸

۱-۵ کمانش دینامیکی و استاتیکی   ……………………………………………………………………………………………….۹

۱-۶ کمانش شبه استاتیکی و دینامیکی در لوله های زیر دریا  ……………………………………………………۱۴

۱-۷ متوقف کردن انتشار خرابی  …………………………………………………………………………………………………… ۱۷

۱-۸ بررسی پیشینه موضوع ……………………………………………………………………………………………………………..۱۹

فصل دوم: فرمول بندی ریاضی مسئله  …………………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۱ معادلات تعادل برای سیستم های لوله در لوله  …………………………………………………………………….۲۶

۲-۲  ضرائب سختی هسته………………………………………………………………………………………………………………..۲۹

۳-۲ معادله مشخصه سطح مقطع لوله در لوله ……………………………………………………………………………….۳۵

…..

…..

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پانزده + پنج =

0