مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه موضوع تحقیق…… ۹

۲-۲- مفاهیم مرتبط به بازار محصول………. ۱۰

۲-۲-۱- ساختار بازار………………….. ۱۰

۲-۲-۲- انواع بازار از نظر درجه رقابت…… ۱۰

۲-۲-۲-۱- بازار رقابت کامل…………….. ۱۰

۲-۲-۲-۲-  بازار انحصار کامل…………… ۱۱

۲-۲-۲-۳-  بازار انحصار چند جانبه………. ۱۲

۲-۲-۲-۴-  رقابت کورنو………………… ۱۳

۲-۲-۲-۵- رقابت برتراند……………….. ۱۳

۲-۲-۲-۶- وضعیت تبانی در بازار چند قطبی…. ۱۴

۲-۲-۲-۷- وضعیت رهبر و پیرو……………. ۱۴

۲-۲-۲-۸- وضعیت جنگ قیمت………………. ۱۴

۲-۲-۳- بازار رقابت انحصاری……………. ۱۴

۲-۲-۴- تمرکز بازار…………………… ۱۵

۲-۲-۵- قدرت بازار……………………. ۱۶

۲-۲-۶- شاخص‌های قدرت بازار…………….. ۱۷

۲-۲-۶-۱- شاخص لرنر…………………… ۱۷

۲-۲-۶-۲-شاخص هر فیندال- هیرشمن………… ۱۷

۲-۲-۶-۳- کیو توبین…………………… ۱۸

۲-۲-۶-۴- شاخص بون……………………. ۱۹

۲-۲-۷- جايگاه رقابتي محصول…………….. ۲۰

۲-۲-۷-۱- استراتژي وخط مشي تعيين جايگاه…… ۲۲

۲-۲-۷-۲- تجزيه و تحليل و تعيين جايگاه رقابتي محصول……………………………… ۲۲

۲-۳- تبليغات………………………… ۲۳

۲-۳-۱- مفاهيم و تعاريف تبليغات………….. ۲۴

۲-۳-۲- تبليغات و بازاريابي…………….. ۲۶

۲-۳-۳- ارتباط بين رفتار خريدار، بازارايابي و تبليغات……………………………. ۲۷

۲-۳-۴- مخارج تبلیغات و ارزش بازار……….. ۲۹

۲-۳-۵- تأثير تبليغات بر ارزش ويژه نام و نشان تجاري……………………………… ۳۳

۲-۳-۶- تبليغ اينترنتي………………… ۳۷

۲-۳-۶-۱- روش هاي تبليغ اينترنتي…………. ۳۸

۲-۳-۷- نگرش نسبت به تبليغات…………….. ۳۹

۲-۳-۸- بازدهی بازاریابی و تبلیغات……….. ۳۹

۲-۳-۹- شدت تبلیغات و سودآوري……………. ۴۰

۲-۳-۹-۱- شدت تبلیغات و فروش…………….. ۴۱

۲-۳-۱۰- روش هاي ارزیابی اثربخشی تبلیغات….. ۴۱

۲-۳-۱۰-۱- سلسه مراتب تأثیرات…………… ۴۲

۲-۳-۱۰-۲-تشریح و طبقه بندي متغیرهاي تبلیغات در سلسله مراتب تأثیرات…………………… ۴۲

۲-۴- ادبيات نظري تبليغات، تمركز و سودآوري… ۴۳

۲-۵- مروري بر پژوهش­هاي پيشين………….. ۴۸

۲-۵-۱- پژوهش هاي خارجي……………….. ۴۸

۲-۵-۲-پژوهشهاي داخلي…………………. ۵۰

….

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

20 + 18 =

0