مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه ارزیابی طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته¬ها»

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه ارزیابی طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته¬ها»

 

فصل دوم : بررسی ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

۲-۲- بخش اول: کلیات ارتباط تحقیق و ترویج……………………………………………………………………………………۱۱

۲-۱-۱- پیوند تحقیق و ترویج…………………………………………………………………………………………………۱۳

۲-۲-۲- نظام دانش و اطلاعات کشاورزی………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۲-۳- شیوه­های مرسوم ارتباطی تحقیق و ترویج کشاورزی در سطح جهان………………………۲۰

۲-۲-۴- پیشینه­ی طرح­های مشترک تحقیقی – ترویجی در ایران………………………………………..۲۵

۲-۳- بخش دوم: کلیات طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته­ها»…………………………………………………………..۲۷

۲-۳-۱- سابقه و پیشینه­ی تجربی طرح………………………………………………………………………………….۲۷

۲-۳-۲- اهداف طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته­ها»……………………………………………………………۲۸

۲-۳-۳- ویژگی­های طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته­ها»……………………………………………………۲۹

۲-۳-۴- اهمیت و ضرورت اجرای طرح……………………………………………………………………………………۳۰

۲-۳-۵- رهیافت ترویجی طرح…………………………………………………………………………………………………۳۰

۲-۳-۶- محتوا و موضوع یافته­های تحقیقاتی و کاربردی طرح……………………………………………….۳۱

۲-۳-۷- روند اجرای طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته­ها»…………………………………………………..۳۳

۲-۳-۸- الزامات اجرایی طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته­ها»……………………………………………..۳۴

۲-۳-۹- مناطق اجرای طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته­ها» در استان کرمانشاه………………..۳۵

۲-۴- بخش سوم: کلیات ارزشیابی

۲-۴-۱- تعاریف و مفاهیم ارزشیابی…………………………………………………………………………………………۳۸

۲-۴-۲- اهداف ارزشیابی………………………………………………………………………………………………………….۴۱

۲-۴-۳- ویژگی­های ارزشیابی…………………………………………………………………………………………………..۴۳

۲-۴-۴- مسائل کلیدی ارزشیابی……………………………………………………………………………………………..۴۳

۲-۴-۵- سطوح ارزشیابی………………………………………………………………………………………………………….۴۵

۲-۴-۶- انواع ارزشیابی……………………………………………………………………………………………………………..۴۷

۲-۴-۶-۱- انواع ارزشیابی با توجه به زمان……………………………………………………………….۴۷

۲-۴-۶-۲- انواع ارزشیابی از نظر کارائی……………………………………………………………………۴۸

۲-۴-۶-۳- انواع ارزشیابی از لحاظ درجه­ی اعتبار……………………………………………………۴۸

۲-۴-۶-۴- انواع ارزشیابی با توجه به ارزشیابان………………………………………………………..۵۰

۲-۴-۷- مدل­های ارزشیابی……………………………………………………………………………………………………..۵۰

۲-۴-۷-۱- مدل ارزشیابی مشارکتی………………………………………………………………………..۵۲

۲-۴-۷-۲- مدل ارزیابی سریع و مشارکتی روستایی……………………………………………….۵۶

۲-۴-۷-۳- مدل ارزشیابی مبتنی بر طبیعت…………………………………………………………..۵۷

۲-۴-۷-۴- مدل ارزشیابی تجربی…………………………………………………………………………….۵۷

۲-۴-۷-۵- مدل مفهومی آون………………………………………………………………………………….۵۸

۲-۴-۷-۶- مدل سلسله مراتبی بنت………………………………………………………………………..۵۹

۲-۴-۷-۷- مدل ارزشیابی تفاوت­ها (اختلاف یا ناهم­خوانی)……………………………………۶۰

۲-۴-۷-۸- مدل ارزشیابی اعتبارگذاری……………………………………………………………………۶۱

۲-۴-۷-۹- مدل ارزشیابی اعتباربخشی……………………………………………………………………۶۱

۲-۴-۷-۱۰- مدل ارزشیابی مدافعه یا دوسویه………………………………………………………..۶۲

۲-۴-۷-۱۱- مدل ارزشیابی هدف آزاد…………………………………………………………………….۶۲

۲-۴-۷-۱۲- مدل ارزشیابی مناسبات اجرایی………………………………………………………….۶۴

۲-۴-۷-۱۳- مدل ارزشیابی حقوقی…………………………………………………………………………۶۴

۲-۴-۷-۱۴- مدل ارزشیابی قضایی………………………………………………………………………….۶۴

۲-۴-۷-۱۵- مدل ارزشیابی به مثابه روشنگری……………………………………………………….۶۵

۲-۴-۷-۱۶- مدل ارزشیابی مبتنی بر استراتژی وضعیت ویژه………………………………..۶۵

۲-۴-۷-۱۷- مدل ارزشیابی تایلر……………………………………………………………………………..۶۶

۲-۴-۷-۱۸- مدل ارزشیابی استیک…………………………………………………………………………۶۶

۲-۴-۷-۱۹- مدل ارزشیابی تصمیم­گیری مدیریتی…………………………………………………۶۷

۲-۴-۷-۲۰- مدل ارزشیابی هدف مدار……………………………………………………………………۶۷

۲-۴-۷-۲۱- مدل عمومی ارزشیابی…………………………………………………………………………۶۸

۲-۴-۷-۲۲- مدل آزمایش اجتماعی………………………………………………………………………..۶۸

۲-۴-۷-۲۳- مدل کارشناسی…………………………………………………………………………………..۶۸

۲-۴-۷-۲۴- مدل تخصص محور……………………………………………………………………………..۶۸

۲-۴-۷-۲۵- ارزشیابی به عنوان خبرگی…………………………………………………………………۶۹

۲-۴-۷-۲۶- مدل منطقی ارزشیابی برنامه………………………………………………………………..۶۹

۲-۴-۷-۲۷- مدل سیپ…………………………………………………………………………………………….۷۰

۲-۵- بخش چهارم: پیشینه­ی پژوهش……………………………………………………………………………………………….۷۶

۲-۶- چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۸۹

……

…..

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دوازده + هفت =

0