مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه استفاده از داده¬کاوی برای ارائه چارچوبی جهت کشف الگوهای پزشکی و ایجاد یک سیستم تشخیص، تصمیم و تجویز

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه استفاده از داده¬کاوی برای ارائه چارچوبی جهت کشف الگوهای پزشکی و ایجاد یک سیستم تشخیص، تصمیم و تجویز

 

۲-۲٫ داده­کاوی…………………………………………………………………………………………………۹

۲-۲-۱٫ مفهوم داده­کاوی……………………………………………………………………………….۹

۲-۲-۲٫ مراحل داده­کاوی…………………………………………………………………………….۱۰

۲-۲-۳٫ پیش­پردازش…………………………………………………………………………………..۱۰

۲-۲-۳-۱٫ پاک­سازی داده………………………………………………………………………۱۱

۲-۲-۳-۲٫ یکپارچه­سازی داده………………………………………………………………….۱۱

۲-۲-۳-۳٫ تبدیل داده……………………………………………………………………………..۱۱

۲-۲-۳-۴٫ کاهش داده……………………………………………………………………………۱۲

۲-۲-۳-۵٫ تصویرکردن برای کاهش بعد……………………………………………………۱۲

۲-۲-۴٫ داده­کاوی………………………………………………………………………………………۱۳

۲-۲-۵٫ پس­پردازش……………………………………………………………………………………۱۴

۲-۲-۶٫ کاربردهای داده­کاوی………………………………………………………………………۱۴

۲-۳٫ داده­کاوی در پزشکی……………………………………………………………………………….۱۴

۲-۴٫ بیماری تنفسی………………………………………………………………………………………….۱۶

۲-۴-۱٫ عفونت دستگاه تنفسی فوقانی…………………………………………………………….۱۷

۲-۴-۲٫ پنومونی…………………………………………………………………………………………۱۷

۲-۴-۳٫ بیماری مزمن انسدادی ریه…………………………………………………………………۱۸

۲-۵٫ الگوریتم­های رده­بندی………………………………………………………………………………۱۸

۲-۵-۱٫ درخت تصمیم………………………………………………………………………………..۱۹

۲-۵-۱-۱٫ CHAID…………………………………………………………………………….20

۲-۵-۱-۲٫ ID3……………………………………………………………………………………20

۲-۵-۱-۳٫ C5.0…………………………………………………………………………………..21

۲-۵-۲٫ ماشین بردار پشتیبان………………………………………………………………………….۲۱

۲-۵-۳٫ شبکه­ی عصبی………………………………………………………………………………..۲۴

۲-۵-۴٫ Bagging…………………………………………………………………………………….25

۲-۵-۵٫ AdaBoost…………………………………………………………………………………27

۲-۶٫ پیشینه­ی تحقیقات در بیماری­های تنفسی……………………………………………………….۳۰

…..

…..

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هفده − دو =

0