مبانی نظری و پیشینه تاثير سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار شهري

مبانی نظری و پیشینه تاثير سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار شهري

۲-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………۲۴

۲-۱-۱-مطالعات داخلی……………………………………………………………………………………………………………..۲۴

۲-۱-۲-مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………………………۲۷

۲-۲- شناسایی مهفوم و ابعاد توسعه…………………………………………………………………………………………….۲۸

۲-۲-۱- تاریخچه سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………..۲۹

۲-۲-۲- سطوح مختلف سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………۳۱

۲-۲-۳- ابعاد سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………..۳۴

۲-۳- دیدگاههای توسعه نظری مربوط به سرمایه اجتماعی…………………………………………………………….۳۵

۲-۳-۱- پیر بوردیو…………………………………………………………………………………………………………………..۳۵

۲-۳-۲- جیمز کلمن………………………………………………………………………………………………………………….۴۰

۲-۳-۳- رابرت پانتام………………………………………………………………………………………………………………….۴۶

۲-۳-۴- فرانسیس فوکویاما…………………………………………………………………………………………………………۵۳

۲-۴-شناسایی مفهوم و ابعاد توسعه پایدار…………………………………………………………………………………….۵۹

۲-۴-۱- مفاهیم توسعه پایدار………………………………………………………………………………………………………۵۹

۲-۴-۲- انواع توسعه پایدار……………………………………………………………………………………………………….۶۶

۲-۴-۲-۱-دیدگاه پر نشیب و آزار دهنده توسعه پایدار…………………………………………………………………۶۶

۲-۴-۲-۲- توسعه پایدار ضعیف……………………………………………………………………………………………….۶۸

۲-۴-۲-۳- توسعه پایدار قوی…………………………………………………………………………………………………..۶۹

۲-۴-۲-۴- مدل ایده آل توسعه پایدار……………………………………………………………………………………….۷۰

۲-۵- اصول و مبانی طراحی مدل پایدار شهری…………………………………………………………………………….۷۲

۲-۵-۱- نکاتی چند در ارتباط با طراحی شهر……………………………………………………………………………..۷۲

۲-۵-۲- تاثیر عوامل اجتماعی و طبیعی اقلیمی در طراحی های شهر………………………………………………۷۴

۲-۶-دیدگاههای نو در توسعه پایدار شهری………………………………………………………………………………..۸۸

۲-۶-۱- نظریه قطب رشد…………………………………………………………………………………………………………۸۹

۲-۶-۲- توسعه اگروپلیتن………………………………………………………………………………………………………….۹۱

۲-۶-۳- رشد شهرهای کوچک و متوسط……………………………………………………………………………………۹۴

۲-۷- شهر پایدار……………………………………………………………………………………………………………………..۹۶

۲-۸- نگرش اجتماعی به پایداری شهر………………………………………………………………………………………۹۹

۲-۹- پایداری و عدالت اجتماعی…………………………………………………………………………………………….۱۰۱

۲-۱۰- خاستگاه بوم- شهر………………………………………………………………………………………………………۱۰۲

۲-۱۱- مفهوم بوم شهر پایدار……………………………………………………………………………………………………۱۰۶

۲-۱۲-۱- اطلاعات بندرعباس………………………………………………………………………………………………….۱۰۷

۲-۱۲-۲- تاریخچه بندرعباس………………………………………………………………………………………………….۱۰۷

۲-۱۲-۳-موقعیت جغرافیایی و وسعت………………………………………………………………………………………۱۱۰

۲-۱۲-۴- آب و هوا…………………………………………………………………………………………………………………۱۱۱

۲-۱۲-۵- ویژگیهای طبیعی……………………………………………………………………………………………………….۱۱۲

۲-۱۲-۶- خلیج فارس……………………………………………………………………………………………………………..۱۱۳

۲-۱۲-۷- تنگه هرمز………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۳

۲-۱۲-۸- آب و هوای هرمزگان………………………………………………………………………………………………..۱۱۴

۲-۱۲-۹- ویژگیهای اجتماعی…………………………………………………………………………………………………..۱۱۴

۲-۱۲-۱۰- سابقه تاریخی………………………………………………………………………………………………………..۱۱۵

۲-۱۳- چارچوب نظری…………………………………………………………………………………………………………..۱۱۶

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هفده − 15 =

0