مبانی نظری و پیشینه برنامه ريزي توريسم با تاکيد بر توسعه پايدار

مبانی نظری و پیشینه برنامه ريزي توريسم با تاکيد بر توسعه پايدار

۲-۱- واژه شناسي توريسم…………………………………………………………………………………………………………………. ۹

۲-۲- مفهوم توريسم………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۲-۳-تعريف جهانگردي …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۲-۴- مهم­ترين ديدگاه‌هاي ارائه شده درزمينه گردشگري…………………………………………………………………… ۱۱

۲-۴-۱- جهاني شدن………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۲-۴-۲- فرهنگ پذيري …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۴-۳- نوسازي ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۴-۴- سلسله مراتب نيازها وتوريسم ……………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۴-۵-  انگيزش………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۴-۶- نظريه عطاياي الهي………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۴-۷- نظريه هزينه نسبي……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۴-۸- نظريه مزيت مطلق و دانش فني…………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۴-۹- نظريه شرايط تقاضا …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۵-  اصطلاحات گردشگري در متون علمي‌و سازمان جهاني گردشگري………………………………………… ۱۷

۲-۶-  انواع گردشگري……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۶-۱-توريسم معمولي…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۶-۲-توريسم بر مبناي طبيعت……………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۶-۳- توريسم ماجراجويانه ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۶-۴-توريسم محصور……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲- ۶- ۵- توريسم سلامتي…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

۲- ۶-۶- توريسم مصرفي……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

۲- ۶-۷- اكوتوريسم ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۶-۸- جهانگردي بر مبناي هدف از مسافرت جهانگردان………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۶-۹- جهانگردي برمبناي مبدأ جهانگردان……………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۶-۱۰- جهانگردي بر مبناي سطح درآمد جهانگردان………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۶-۱۱- توريسم تفريحي ………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۶-۱۲-توريسم شهري …………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۶-۱۳- توريسم طبيعت گرا …………………………………………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۷- اهداف گردشگران……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۸- شهر و توريسم ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۹-  ويژگي‌هاي بارز صنعت توريسم ……………………………………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۱۰- برنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۱۰-۱- پيشينه برنامه ريزي …………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۲- ۱۰- ۲- تعريف برنامه ريزي…………………………………………………………………………………………………………… ۲۵

۲- ۱۰-۳- سطوح برنامه ريزي توريسم……………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۱۱- توريسم پايدار………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷

۲- ۱۱-۱- پيشينه مفهوم توسعه پايدار………………………………………………………………………………………………. ۲۷

۲- ۱۱-۲- تعاريف توسعه پايدار…………………………………………………………………………………………………………. ۲۸

۲- ۱۱-۳- ابعاد توسعه پايدار…………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹

۲- ۱۱-۴- ارتباط گردشگري پايدارو توسعه پايدار………………………………………………………………………………. ۳۱

۲- ۱۱-۵- اصول توريسم پايدار………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۱۱-۵ -۱ -مشارکت ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۱۱- ۵-۲-حضور ذينفع‌ها………………………………………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۱۱-۵-۳ –  اشتغال براي افراد محلي……………………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۱۱-۵-۴- ارتباطات بازر گاني ………………………………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۱۱-۵-۵ – پايداري منابع……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۱۱-۵-۶ – هماهنگي در هدف‌ها…………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۱۱-۵-۷ – همکاري ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۱۱-۵-۸ – ظرفيت پذيرش ……………………………………………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۱۱-۵-۹ – نظارت و ارزشيابي ……………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۱۱-۵-۱۰ -پاسخگويي …………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۱۱-۵-۱۱- آموزش ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۱۱-۵-۱۲- حفظ هويت ……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۲- ۱۱- ۶ – اصول اساسي توسعه پايدارگردشگري………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۱۲- نقش گردشگري در اقتصاد وايجاد اشتغال………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۱۳- پيامد‌هاي اجتماعي – فرهنگي توريسم…………………………………………………………………………………… ۳۹

۲-۱۴- ملاحظات اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي – فرهنگي…………………………………………………….. ۴۱

۲-۱۵- آينده صنعت توريسم      ………………………………………………………………………………………………………. ۴۵

۲- ۱۶- درآمد حاصل از صنعت گردشگري در مناطق مختلف جهان……………………………………………………. ۴۸

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

5 × پنج =

0