فسخ قرارداد های پیمان کاری و شرائط آن

متغیرها: فسخ قرارداد های پیمان کاری و شرائط آن

توضیحات: ۲۷ صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها  که توسط اساتید همان رشته جمع آوری شده و از طریق مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف تهیه شده و مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی می باشد.

خلاصه ای از کار:

فصل اول: شرایط عمومی فسخ قراردادها

فسخ، یکی از اسباب سقوط تعهدات است. در حقوق اسلام و قانون مدنی ایران، موارد فسخ عقد لازم، تحت عنوان خیارات بحث شده که از حیث منشأ پیدایش و شرایط اعمال آن دارای مقررات ویژه ای است. حق فسخ، گاه بموجب توافق متعاقدین و گاه بحکم قانون ایجاد می شود و از نظر ماهیت، ایقاع محسوب می گردد و به یک اراده نیاز دارد که این اراده باید ابراز شود. همچنین فسخ کننده باید دارای اهلیت و اختیار باشد. در بحث آثار فسخ، مسائل فراوانی قابل………….

……………….

مبحث اول: مفهوم، ماهیت، مبنا و شرایط فسخ

……………….

گفتار اول: فسخ در لغت و اصطلاح

……………..

گفتار دوم: ماهیت فسخ

………………….

بند اول: ایقاع بودن

……………….

بند دوم: استثنائی بودن

……………….

بند سوم: عدم قابلیت اسقاط

………………..

بند چهارم: اجباری بودن

……………..

بند پنجم: تطابق با انواع خیارات

………………

گفتار سوم: مبنای فسخ

………………….

بند اول: توافق طرفین

…………………

بند دوم: حکم مستقیم قانون

……………….

گفتار چهارم: شرائط فسخ

………………….

بند اول: قصد انشاء

………………….

بند دوم: رضا

………………..

بند سوم: اهلیت و صلاحیت

……………….

بند چهارم: لزوم اعلام

…………………

مبحث دوم: تحقق شرایط مندرج در ماده ۴۶ ش.ع.پ

……………….

بنداول: مراحل تائید فسخ قرارداد

……………..

بند دوم: فسخ قرارداد در حالت دعوای متقابل

………………..

فصل دوم: موارد فسخ قراردادهای پیمان کاری

………………..

مبحث اول: فسخ به لحاظ تخلفات پیمانکار

…………………..

گفتار اول: تأخیرات پیمانکار

…………………

بنداول: تأخیر در تحویل گرفتن کارگاه

……………….

بنددوم: تاخیر در ارائه برنامه زمانی

…………………

بند سوم : تأخیر در تجهیز کارگاه

………………..

بندچهارم: تأخیر در شروع عملیات

…………………

بندپنجم: تأخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی

………………

بندششم: تأخیر اتمام کار

……………..

بندهفتم : عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری

………………

بندهشتم: تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران

……………..

 

منابع

الف: کتب

  1. قرآن کریم، ترجمه الهی قمشه ای، م، ۱۳۷۹٫
  2. اسماعیلی هریسی، محمود، ۱۳۸۴، مبانی حقوق پیمان، شرکت نشر یادآوران.
  3. الراغب الاصفهاني، حسين بن محمد؛ ۱۴۱۲ق.مفردات راغب، به كوشش صفوان عدنان داوودي، دمشق، دار القلم، چاپ اول،

………………………………….

……………………………….

……………………………

 

 

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

یازده + یک =

0