عوامل موثر بر اثر بخشی و کارایی تجزیه و تحلیل نیازهای سهامداران در جلسه توجیهی پروژه های مشارکت خصوصی عمومی

Factors affecting effectiveness and efficiency of analyzing stakeholders’ needs at the briefing stage of public private partnership projects (2013)

عوامل موثر بر اثر بخشی و کارایی تجزیه و تحلیل نیازهای سهامداران در جلسه توجیهی پروژه های مشارکت خصوصی عمومی

توضیحات: ۹ صفحه انگلیسی، ۲۱ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

جلسه توجیهی بیشترین اهمیت در پروژه های مشارکت خصوصی عمومی (PPP) به عنوان وسیله انقال پیام مهم در مورد آنچه سهامداران نیازدارند را دارد. با اینحال نیازهای سسهامداران اغلب در جلسه توجیهی شفاف نیستند. با در نظر گرفتن این مطلب، هدف این قسمت از مقاله تحلیل آن دسته از نیازهای کلیدی سهامداران که توسط شرکت کنندگان در پروژه شناخته شوند، می باشد.بر اساس ۱۸ عامل مربوط به نیازهای سهامداران متون و مصاحبه های مربوطه شناخته شد. اهمیت این عوامل با استفاده از یک پرسشنامه در هنگ سنجیده شد. همچنین، انتظار می رفت که برخی از متغیرهای پیش زمینه باید در تععین این عوامل به حساب آورده شوند. بنابراین، به غیر از استفاده از روش های ساده، بک روش رتبه بندی وزنی، توسعه داده شد که می توانست اهمیت وزنی از عوامل مرتبط با سهامداران  را برآورد کند. در اینپژوهش، چهار متغیر زمینه ای شناسایی شد و اثرات آنها بر جنبه هایی مانند نوع و ماهیت یک پروژه PPP، نقش در یک پروژه PPP،و تجربه کار در یک پروژه PPP مورد آزمایش قرار گرفت. به منظور گروهبندی این عوامل، یک تجزیه و تحلیل اکتشافی روی عوامل انجام شد و چهارا جنبه استخراج شد. سپس رابطه این جنبه ها با چهار متغیر زمینه ای با استفاده از هر دو آزمون t یا ANOVA. مورد آزمایش قرار گرفت . نتایج نشان می دهد که چهار متغیر زمینه ای در رتبه بندی از جنبه های مهم بودند. پس از ترکیب اثر چهارمتغیر زمینه ای، اهمیت وزنی ۱۸ عامل با استفاده از روش رتبه بندی وزنی تحلیل شد. در نهایت، بحث در موردرتبه بندی عوامل ارائه شده است.

کلمات کلیدی: عوامل بحرانی، جلسه توجیهی، مشارکت خصوصی عمومی، سهامداران، مدیریت ساخت و ساز، تجزیه تحلیل عاملی

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۵۰۰۰ تومان)

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

بیست − 3 =

0