عنوان پروپوزال: بررسی نقش بیمه در توسعه تولید گندم در شهرستان مسجد سلیمان

عنوان پروپوزال: بررسی نقش بیمه در توسعه تولید گندم در شهرستان مسجد سلیمان

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

در بيشتر كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران كه بخش عمده توليد ناخالص ملي و اشتغال آن در گرو بخش كشاورزي است. ايجاد شرايط مطلوب براي بهره وري بيشتر و دادن اميد و امنيت كافي به بهره برداران براي استمرار توليد در بخش كشاورزي و توسعه این بخش بيش از پيش بايد مورد توجه قرار گيرد. پيدايش بيمه بطور كلي و بيمه محصولات كشاورزي به طور اخص، محصول عدم اطمينان و وجود ريسك در فعاليتهاي اقتصادي است. بيمه محصولات كشاورزي تمهيدي است در راستاي تامين مشاركت گسترده كشاورزان براي نيل به يك كشاورزي پايدار. بر همين اساس فعاليت بيمه محصولات كشاورزي در سال زراعي ۶۴-۶۳ با دو محصول پنبه و چغندرقند آغاز به تدريج توسعه يافت (رسول اف، ۱۳۸۰).

……

مرور منابع:

نیک نامی و همکاران (۱۳۸۸) اثرات بيمه محصولات كشاورزي بر وضعيت اقتصادي گندم کاران خسارت ديده شهر قم را مورد بررسی قرار داد. تحقيق حاضر از نوع کاربردي و به لحاظ روش، پيمايشي مي باشد. جامعه آماري تحقيق شامل ۲۴۰۰ نفر از گندم کاران شهرستان قم مي باشد که با توجه به فرمول کوکران حجم نمونه ۱۴۰ نفر تعيين گرديد. ابزار تحقيق شامل پرسشنامه اي بود که روايي آن توسط استادان دانشگاه و تعدادي از کارشناسان مورد تاييد قرار گرفت. پايايي پرسشنامه، توسط آزمون مقدماتي مورد تاييد قرار گرفت، به نحوي که ضريب کرونباخ آلفا ۸۶ درصد تعيين گرديد. نتايج حاصل از رگرسيون چندگانه به روش گام به گام نشان مي دهد که از بين متغيرهاي مستقل شش مورد آن ها در وضعيت اقتصادي گندم کاران نقش موثر داشته اند که شامل متغيرهاي زمان بازپرداخت، متوسط سطح زيرکشت، سن، ميزان تحصيلات، ميزان غرامت و سابقه گندم کاري مي باشند که در مجموع ۹۰ درصد از تغييرات متغير وابسته تحقيق را تبيين و پيش بيني مي کنند.

………..

فرضيه‏هاي تحقیق:

– بین بیمه محصول گندم و کارایی تولید گندمکاران شهرستان مسجد سلیمان رابطه وجود دارد.

– بین بیمه محصول گندم و بکارگیری ابزارهای جدید توسط گندمکاران شهرستان مسجد سلیمان رابطه وجود دارد.

– بین بیمه محصول گندم و توسعه تولید پایدار گندم گندمکاران شهرستان مسجد سلیمان رابطه وجود دارد.

– بین بیمه محصول گندم و سطح زیر کشت گندمکاران شهرستان مسجد سلیمان رابطه وجود دارد.

– بین بیمه محصول گندم و بهبود کیفیت و کمیت محصول گندمکاران شهرستان مسجد سلیمان رابطه وجود دارد.

………….

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0