علف های هرز

علف های هرز

(۱۱۰ صفحه ورد)

فهرست

عنوان                                                                                            صفحه

فصل اول

 

مقدمه………………………………………………………………………………………………………..  ۹

تعریف علفهای هرز……………………………………………………………………………………..  ۱۱

صفات مشخص علفهای هرز………………………………………………………………………….  ۱۲

فهرست اسامی تیره علفهای هرز……………………………………………………………………..  ۱۳

طبقه بندی علفهای هرز………………………………………………………………………………..   ۱۴

ویژگی علفهای هرز……………………………………………………………………………………..  ۲۴

خسارت علفهای هرز……………………………………………………………………………………  ۲۵

راههای خسارت علفهای هرز………………………………………………………………………..  ۲۸

سودمندی علفهای هرز………………………………………………………………………………..   ۲۸

علفهای هرز با اهمیت ایران………………………………………………………………………….   ۲۹

 

فصل دوم

 

علفهای هرز انگلی…………………………………………………………………………………….   ۳۴

علفهای هرز مركبات………………………………………………………………………………….   ۳۷

 

 

 

فهرست

عنوان                                                                                            صفحه   فصل سوم

 

گیاهان هرز آبزی…………………………………………………………………………………………..  ۳۹

طبقه بندی گیاهان آبزی………………………………………………………………………………….   ۴۲

گیاهان باتلاقی………………………………………………………………………………………………   ۴۳

گیاهان مردابی………………………………………………………………………………………………   ۴۴

نمونه هایی از مزاحمت های گیاهان هرز آبزی……………………………………………………   ۴۵

 

 

فصل چهارم

 

مدیریت گیاهان هرز………………………………………………………………………………………  ۴۸

كنترل گیاهان هرز به روش مكانیكی ………………………………………………………………..  ۴۹

كنترل گیاهان هرز به روش بیولوژیكی………………………………………………………………  ۵۰

كنترل بیولوژیكی گیاهان به وسیله حشرات…………………………………………………………  ۵۶

كنترل بیولوژیكی گیاهان به وسیله عوامل بیماریزا………………………………………………..  ۵۸

امكانات آینده برای كنترل بیولوژیكی گیاهان هرز……………………………………………….  ۵۹

كنترل گیاهان هرز به روش شیمیایی …………………………………………………………………  ۶۰

 

 

 

فهرست

عنوان                                                                                            صفحه

فصل پنجم

 

سم شناسی در كشاورزی. ……………………………………………………………………………..   ۶۳

تعیین مقدار علفكش………………………………………………………………………………………  ۶۷

روشهای استفاده از علفكش…………………………………………………………………………..   ۶۹

زمان كاربرد علفكش ها………………………………………………………………………………..   ۷۰

اصول ایمنی افراد در مقابل تاثیر سموم………………………………………………………………  ۷۲

علفهای هرز مقاوم به سموم……………………………………………………………………………   ۷۴

متن انگلیسی و ترجمه……………………………………………………………………………………  ۷۵

 

منابع………………………………………………………………………………….  ۱۰۱

 

مقدمه:

 

بشراز زمان قدیم به كشاورزی توجه داشته است وهمیشه در جهت بهبود وتوسعه آن كوشیده وبرای افزایش تولیدات ورونق كشاورزی از تمام عوامل و امكانات موجودر هر دوره بهره گرفته است.

بسیاری از مردم ‌‌‍‍‍كشاورزی را مادر تمدن وصنعت و شاخص درجه رشد وترقی هر  كشوری می دانند ومعتقدند كه بدون كشاورزی پویا استقلال سیاسی …………..

…………………………………………………………………………………….

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0