شناسایی مشکلات وچالش های کارکنان صف بانک سپه در ارتباط با مشتریان (مطالعه موردی شعب منطقه شرق تهران )

عنوان پروپوزال: شناسایی  مشکلات وچالش های کارکنان صف بانک سپه در ارتباط با مشتریان (مطالعه موردی شعب منطقه شرق تهران )

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

همانطور که میدانید بانکها نقش واسطه گری وجوه را بر عهده دارند و پس اندازهای مردم را گرد آوری و جذب میکنند و نهایتا آنها را به طرحهای تولیدی و کسب وکار اختصصاص می دهند . بدین ترتیب بانکها در افزایش تولید ، ایجاد اشتغال و توسعه کسب وکار و در نهایت رشد اقتصادی کشور نقش مهم واساسی دارند و امروزه کمتر واحد بزرگ تولیدی را در کشور میتوان یافت که از حمایت بانکها برخوردار نبوده باشند و بانکها بیش از پیش در تحقق اهداف کلان اقتصادی نقش داشته اند (عسگری و پورتراب، ۱۳۸۷).

…….

مرور منابع:

عسگری و پورتراب (۱۳۸۷) رابطه کيفيت زندگي کاري، دلبستگي شغلي و سلامت سازماني با تعهد سازماني کارمندان بانک ملي اهواز را مورد مطالعه قرار دادند. نمونه اين تحقيق ۲۰۰ نفر از کارمندان مرد بود که به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. تحليل داده ها نشان داد که بين کيفيت زندگي کاري و تعهد سازماني رابطه مثبت معني داري وجود دارد. بين دلبستگي شغلي و تعهد سازماني رابطه مثبت معني داري وجود دارد. بين سلامت سازماني و تعهد سازماني رابطه مثبت معني داري وجود دارد. و نتايج رگرسيون نشان داد که بين کيفيت زندگي کاري، دلبستگي شغلي و سلامت سازماني با تعهد سازماني رابطه چندگانه وجود دارد و کيفيت زندگي کاري بهترين پيش بيني کننده تعهد سازماني مي باشد.

………..

‏سوالات تحقیق:

  1. چالش ها و مشکلات کارکنان در رابطه با مشتریان کدامند؟
  2. هر یک از چالش های در ارتباط با مشتریان ، چه میزان اهمیت دارند؟

………….

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0