شاخص تمایل جنسی هالبرت (HISD) 1992

نام پرسشنامه : شاخص تمایل جنسی هالبرت (HISD)  ۱۹۹۲

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت

این پرسشنامه توسط هالبرت ساخته شد. شامل ۲۵ ماده است. طبق مقیاس لیکرت با ۵ درجه نمره گذاری می شود (۰= همیشه تا ۴= هرگز). سوال های ۱،۳،۵،۷،۸،۹،۱۰،۱۲، ۱۳، ۱۷، ۱۸، ۱۹، و ۲۰ معکوس نمره گذاری میشوند کمینه و بیشینه نمرات ۰ تا ۱۰۰ است. نمره بالا نشان از تمایل جنسی زیاد است. پایایی آن به شیوه آزمون بازآزمون ۸۶/۰ بست آمده است. ضرایب همسای درونی به روش آلفای کرونباخ ۸۹/۰  است. همچنین پایایی و روایی این پرسشنامه توسط یوسفی و همکاران به ترتیب ۷۲/۰ و ۴۵/۰ بدست آمد. (یوسفی و همکاران، ۱۳۹۰).

 

 

 

 

منبع

یوسفی، ناصر، کاوه فارسانی، ذبیح اله، شکیبا، عباس، همتی، سجاد و نبوی حصار، جمیله. (۱۳۹۰). اعتباریابی پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت. دو فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، سال بیستم، دوره جدید، شماره ۹٫

Hurlbert, D. F, Apt, C. [1992]. Motherhood and female sexuality beyond one year postpartum: A study of military wives. Journal of Sex Education and Therapy, 18, 104-114.

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هجده − ده =

0