سئوالات آزمون استخدامی بانک تجارت

سئوالات آزمون استخدامی بانک تجارت

( ۹۱صفحه) PDF

زبان و ادبیات فارسی
« میان معرکه لبخند می زنید به عشق حماسه چون به غزل ختم می شود زیباست » ۱٫ معنی مصراع دوم بیت
چیست؟
۱) صحنه هاي زیباي حماسی می آفرینند
۲) در میدان جنگ، عاشقانه می جنگید.
۳) نتیجه جنگ و حماسه شما، پیروزي است.
۴) با لبخند به استقبال مرگ می روید.
۲٫ در کدام گزینه، تمامی واژ هها مشتق هستند؟
۱) ستارگانی پیکارگران بوسه گاه ۲) برخورداري حبسیات همفکران
۳) واپسین پوشیدنی نیمه باز ۴) واقعیت گرا بالندگی شناسایی
۳٫ کدام بیت با عبارت زیر تناسب معنایی دارد؟
به قول مردمان خطی به وي فرو نتوان کشید و به این که مرا خلق اختیار کرد هاند که بهترین خلقی، غرّه »
.« نتوان شد گشت. چون هر چه کنم به گمان خواهم بود این گمان در حق خویش برم
۱) همیشه در نیک و بد هست باز *** تو سوي در بهترین شو فراز
۲) به دولت کسانی سرافراختند *** که تاج تکبر بینداختند
۳) عجب ناید از سیرت بخردان *** که نیکی کنند از کرم با بدان
۴) چو خود را ز نیکان شمردي بدي *** نمی گنجد اندر خدایی خودي
مورچگان که حیاتشان نسبت به ما از نسبت حیات ما به کاینات درازتر است و باز ما آن ها را …» ۴٫ در عبارت
مفهوم جمله اول چیست؟ .« خرد و خود را بزرگ می پنداریم
۱) سابقه حیات مورچه از آدمیان بیشتر است.
۲) طول عمر آن ها از انسان بیشتر است.
۳) ارزش حیاتی مورچگان بسیار است.
۴) طول عمر مورچگان نسبت به سایر کاینات بیشتر است.

…………………………………..

………………………………….

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0