سؤالات آزمونهاي استخدامی رشته حسابداري

سؤالات آزمونهاي استخدامی رشته حسابداري

( ۱۵صفحه) PDF

سؤا لهاي حسابرسی
است؟ « چه موسسهاي » به عهده « حسابرسی دستگاه هاي دولتی ایران » .۱
۱) دیوان محاسبات ۲) بازرسان قانونی
۳) سازمان حسابرسی ۴) وزارت امور اقتصادي و دارایی
پاسخگو است؟ « چه کسانی » ۲٫ حسابرس داخلی، از نظر حدود مسئولیت، به
۱) رئیس حسابداري ۲) مدیران موسسه
۳) حسابرس مستقل ۴) اشخاص ثالث

………………………………….

………………………………..

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0