زمان و مکان و هزینه تسلیم

متغیرها: زمان و مکان و هزینه تسلیم

توضیحات: ۳۸ صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

مبحث اول: زمان و مکان و هزینه تسلیم

گفتار اول : زمان تسلیم مبیع

اصل در همه تعهدات ،پرداخت فوری و بی تأخیر آن است .به صورتی که پس از انعقاد عقد ،هریک طرفین باید به تعهدات خود عمل کنند و هرگونه تأخیر موجب ضمان می شود مگر آنکه در ضمن عقد به گونه ی دیگری مقرر کرده باشند یا نوع وموضوع معامله به نحوی باشد که عرفاً یا قانوناً تأخیر در آن ملاحظه شود.

باتوجه به مواد موجود در قانون مدنی می توان اصل بر حال بودن تسلیم مبیع را استنباط کرد. [۱]یعنی اگر در عقد بیع موعدی برای تسلیم معین نکرده باشد و عقد به صورت مطلق منعقد شده باشد اطلاق عقد اقتضاء تسلیم فوری مبیع را دارد.

…………………

بند اول:عوامل تعیین کننده

…………………

الف) تراضی طرفین

……………….

ب) عرف

………………..

ج) قانون

…………………..

بند دوم : آثار تأجیل

……………….

الف )عدم لزوم تسلیم و تسلم قبل از موعد

…………………

ب) در اجرت المثل مبیع

………………….

ج) اثر اجل نامعلوم

………………

د) اثر طولانی بودن زمان تسلیم

…………….

ذ) اثر اجل در بیع صرف

…………………..

بند سوم : اقسام بیع به اعتبار موعد تسلیم مبیع و ثمن

……………….

بنابراین عقد بیع را می توان از جهت موعد تسلیم،به چهار نوع تقسیم کرد:

الف – بیع نقد(حال و بدون اجل)

………………….

ب- بیع نسیه

…………………

ج- بیع سلف یا سلم

……………….

د بیع کالی به کالی

………………

بند چهارم : نحوه احتساب مواعد مقرر

………………………

بند پنجم: مواردی که اجل تسلیم مبیع کلی حال می گردد

……………….

بند ششم: عواملی که سبب عدم اجرای تسلیم در موعد مقرر می گردد.

………………

الف) وجود حق حبس

………………

ب) معلق بودن بیع

………………….

ج) غیر نافذ بودن بیع

……………….

د) حکم دادگاه

…………………

بند هفتم : زمان تسلیم در بیع غایبین

………………..

نظریه اول:اعلان قبول

…………..

نظریه دوم:ارسال قبول

……………..

نظریه سوم:وصول قبول

……………….

نظریه چهارم: نظریه اعلام قبول یا اطلاع از قبول

………………..

بند هشتم :زمان تسلیم در حقوق و قوانین خارجی

…………………

بند نهم : زمان تسلیم کالا در کنوانسیون بین المللی بیع

………………

گفتار دوم : مکان تسلیم مبیع

……………..

بند اول : عوامل تعیین کننده مکان تسلیم

……………..

بند دوم :مکان تسلیم در بیع غایبین

…………………….

بند سوم :مکان تسلیم در حقوق و قوانین خارجی

………………

بند چهارم: مکان تسلیم در کنوانسیون بین المللی بیع    

………………

گفتار سوم : هزینه های تسلیم مبیع

………………..

بند اول: عوامل تعیین کننده هزینه های تسلیم

………………….

الف ) تراضی طرفین

……………….

ب ) عرف

……………..

ج ) قانون

……………..

بند دوم : هزینه های تسلیم در حقوق و قوانین خارجی

……………….

بند سوم : هزینه های تسلیم وتعهدات تبعی بایع درکنوانسیون بین المللی بیع

………………

مبحث دوم : تسلم مبیع و تحمل هزینه های آن

……………….

گفتار اول : تسلم مبیع

بند اول: زمان و مکان و نحوه تسلم

همانطور که قبلاً گفته شد بایع باید مبیع را تحت تصرف مشتری قرار دهد به گونه ای که مشتری بدون هیچ مزاحم و مانعی متمکن از انحای تصرفات باشد . دربعضی از موارد تسلم به این صورت است که مشتری عملاً مبیع را به قبض درمی آوردو بایع مبیع را تسلیم می کند و مشتری آن را از بایع تسلم می نماید.

……………..

بند دوم : زمان و مکان تسلم مبیع در قوانین و حقوق خارجی

………………

بند سوم : تسلم مبیع در کنوانسیون بین المللی بیع       

…………………

گفتار دوم:تحمل هزینه ها

……………..

 

فهرست منابع و مآخذ

الف )کتب

– کتب فارسی

۱- امامی ،سید حسن،حقوق مدنی،جلد اول،انتشارات اسلامیه،۱۳۷۳٫

۲- امیری قائم مقامی،عبد المجید،حقوق تعهدات،جلد دوم،انتشارات دانشگاه تهران ،۱۳۵۶٫

۳- بازیگر،یدالله،بیع و احکام راجع به آن، انتشارات فردوسی،چاپ اول، ۱۳۷۹٫

۴- باقری،احمد،فقه مدنی ،عقود تملیکی«بیع-اجاره»،انتشارت سمت، چاپ اول، ۱۳۸۴ .

 

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

 

[۱] ماده ۳۴۴و بند ۳ ماده۳۶۲ قانون مدنی

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

نوزده + 19 =

0