رابطه‌ی سبک¬های حل مسأله با مقیاس¬های بهزیستی ذهنی و راهبردهای مقابله

عنوان پروپوزال: رابطه‌ی سبک­های حل مسأله با مقیاس­های بهزیستی ذهنی و راهبردهای مقابله

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

بحث درباره‌‌‌ای کیفیت زندگی بشر و خوشبختی، سابقه‌‌‌ای طولانی دارد. برخی از افراد زندگی آرمانی را بهره‌مندی هر چه بیشتر از ثروت و مواهب مادی می‌دانند، برخی آن را داشتن روابط ‌‌معنی‌دار و با ارزش و برخی دیگر به اهمیت کمک و خدمت به همنوعان به عنوان محور آرمانی تأکید دارند. همه این افراد علی‌رغم خواسته‌ها‌‌‌‌‌، شرایط و مقتضیات متفاوت در یک زمینه با هم اشتراک دارند و آن همان احساس ذهنی سلامتی یا بهزیستی ذهنی[۱] است.(سروقد و همکاران، ۱۳۹۰).

تفکر[۲] عالی‌ترین فعالیت ذهنی است. انسان به‌واسطه‌‌‌ی تفکر است که از دیگر موجودات زنده برتر است. بسیاری از افراد حل مسأله را عالی‌ترین نمونه تفکر یا اندیشیدن به شمار می‌آورند. نخستین پژوهش‌‌هایی ‌که در زمینه حل مسأله صورت گرفته از طرفداران مکتب گشتالت[۳] بوده است. کهلر[۴] پایه‌گذار بخشی از روان‌شناسی گشتالت بود که به حل مسأله توجه داشت. او معتقد بود که مسأله موجب می‌شود که تعادل شناختی فرد به هم بخورد و فرد در صدد رفع آن برمی‌آید، یعنی مسأله فرد را به فعالیت وامی دارد تا بر اثر آن مسأله حل شود و تعادل شناختی دوباره حاصل گردد. وی معتقد بود که افراد مسائل را ارزشیابی می‌کنند و همه‌ی اجزاء و شرایط آن را بررسی می‌کنند تا یکباره پاسخ مسأله را به صورت جرقه‌های بینشی به دست می‌آورند(گلاور و برونینگ،[۵] به نقل از خرازی، ۱۳۸۳)

حل مسأله، از طریق بینش یافتن بر ساختار مسأله و تجدید سازمان دوباره مسأله مشخص می‌شود. یکی از نظریه‌‌های ‌مهم درباره حل مسأله، نظریه نیوئل [۶]و سایمون[۷] است. در این نظریه بر فهم افراد از مسأله تأکید می‌شود. درکی که فرد از مسأله خاصی دارد فضای مسأله[۸] نامیده می‌شود. فضای مسأله شامل بیان مسأله‌‌‌‌‌، هدف و مسیرهایی بالقوه موجود بین مسأله تا هدف است. معمولاً فردی که با یک مسأله روبرو می‌شود در حافظه خود به ‌‌جست‌وجوی مفاهیم یا طرح واره‌‌های ‌مربوط به آن مسأله می‌پردازد.(گلاور،[۹] ۱۹۹۰).

……

مرور منابع:

ابوالقاسمی و همکاران (۱۳۹۳) در پژوهش خود تحت عنوان مقایسه کمال‌گرایی، پرخاشگری وسبک‌‌های ‌مقابله‌‌‌ای بیماران مبتلا به سردردهای میگرنی و تنشی با افراد عادی نشان دادند که: کمال‌گرایی ناسازگارانه‌‌‌‌‌، پرخاشگری و سبک‌‌های ‌مقابله ناکارآمد با تشدید سردرد میگرنی و تنشی رابطه دارند. این نتایج نقش ‌‌‌‌‌متغیر‌ها‌‌‌ی شخصیتی در تشدید سردرد را تبیین می‌کنند. افراد پرخاشگر و افرادی که از شیوه‌‌های ‌مقابله‌‌‌ای ناکارآمد نظیر مقابله اجتنابی استفاده می‌کنند، بیشتر مستعد سردرد‌‌های ‌میگرنی و تنشی هستند.

………..

فرضيه‏هاي تحقیق:

۱- بین سبک‌‌های ‌حل مسأله(سازنده و غیرسازنده) با مقیاس‌‌های ‌بهزیستی ذهنی (عاطفه مثبت، عاطفه منفی، رضایت از زندگی) رابطه وجود دارد.

۲- بین سبک‌‌های ‌حل مسأله (سازنده و غیرسازنده) با راهبرد‌‌های ‌مقابله (مسأله‌مدار، هیجان‌مدار، اجتنابی)‌‌‌ رابطه‌‌‌ی‌ وجود دارد.

۳-بین دختران و پسران دانشجو از لحاظ سبک‌های حل مسأله (سازنده و غیرسازنده) تفاوت وجود دارد.

  1. – بین دختران و پسران دانشجو از لحاظ بهزیستی ذهنی (عاطفه مثبت، عاطفه منفی، رضایت از زندگی) تفاوت وجود دارد.
  2. – بین دختران و پسران دانشجو از لحاظ راهبردهای مقابله (مسأله‌مدار، هیجان‌مدار، اجتنابی) تفاوت وجود دارد.
  3. ………….

 

[۱] . Subjective well-being

[۲]. Thinking

[۳]. Gestalt

[۴]. Kohler

[۵]. Glover & Bruning

[۶]. Newell

[۷] . Simon

[۸] . Problem Solving space

[۹]. Glover

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

بیست + هشت =

0