دانلود نمونه پروپوزال  موضوع: بررسی تاثیر روش تدریس فعال فناورانه (TEAL) بر یادگیری و یادداری درس شیمی دانش آموزان دوره متوسطه

دانلود نمونه پروپوزال  موضوع: بررسی تاثیر روش تدریس فعال فناورانه (TEAL) بر یادگیری و یادداری درس شیمی دانش آموزان دوره متوسطه

نمونه پروپوزال تکمیل شده و آماده رایگان مدیریت و روانشناسی و کامپیوتر و پزشکی و حسابداری و فرم نمونه پر شده پروپوزال دکتری و ارشد برای روش تحقیق رایگان. فرم خام پروپوزال علوم تربیتی و پروپوزال آماده و نمونه کشاورزی، حسابداری، پزشکی، عمران، فنی و مهندسی.

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله

اﻧﺴﺎن ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ ﻫﺮ روز ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳﻴﻌﻲ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻت، او را ﺑﺎﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ و ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ روﺑﻪرو ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻧﻮﻋﻲ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاي ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﮕﺎم ﺷﺪن ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻت، اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ در اﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ آﻣﻮزش اﺳﺖ. ﻣﺪارس ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎدتﻫﺎ و روﻳﻪ ﻫﺎ را ﻣﺤﻚ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﺎ دﻳﺪي ﻧﻘﺎدانه ﺑﻪ راﻫﻴﺎﺑﻲ ﺑﻬﺘﺮ در ﻫﻤﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ(سیف، ۱۳۸۴).

شيمي  شاخه اي از علوم تجربي است كه به مطالعه تركيب، ساختار و خواص مواد مي پردازد.كاربردهاي گسترده علم شيمي در پزشكي، داروسازي، صنایع غذایي، كشاورزي، آرایشي و بهداشتي،تهيه رنگ، پلاستيك، لاستيك و انواع  پوششها، محيط زیست، انرژي و،… نشان از اهميت زیاد این علم در بهداشت، سلامت، تأمين رفاه، رشد اقتصادي و توسعه پایدار جوامع بشري دارد(بدریان، هنرپرور، ناصری آذر۱۳۸۹، ص ۱۰۲).

…………………………………….

 

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی، مدیریت، علوم تربیتی، حسابداری و حقوق و پروپوزال آماده دکتری حقوق، کامپیوتر و تربیت بدنی و پروپوزال تکمیل شده و پر شده مدیریت و حسابداری و روانشناسی. پرسشنامه آماده و مقاله بیس پایان نامه. انجام پروپوزال و پایان نامه دکتری و ارشد

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0