خرابی راههاي فاقد روکشو راههاي نگهداري و درمان آنها

خرابی راههاي فاقد روکشو راههاي نگهداري و درمان آنها

(۱۰ صفحه pdf)

چکیده
قریب به ۹۰ درصد راههاي دنیا را راههاي فاقد روکشیا راههایی با روکشآسفالتی نازك، تشکیل می دهد. این
گونه راهها احتیاج به نگهداري بیشتري نسبت به راههاي اصلی دارند. تناوب بازرسی و نگهداري راههاي فاقد
روکشبیشتر از راههاي آسفالته است. گر چه برخی از مهندسین راههاي شنی را نوعی رویه تلقی می کنند در این
مقاله راههاي شنی نیز جز راههاي فاقد روکشمنظور شده است.
خرابی هاي راههاي فاقد روکشعمدتا ناشی از نفوذ آب و در نتیجه کاهشمقاومت لایه هاي خاكمی شود. لیکن
خشکی زیاد این راهها نیز باعث پراکنده شدن ذرات خاکهاي ریز دانه( چسبنده) و در نتیجه متلاشی شدن راه می
گردد.
در این مقاله سعی بر این شده که با شناخت انواع خرابی هاي راههاي فاقد روکش، نشان دهیم که روشهاي
نگهداري راههاي فاقد روکش با نگهداري…………………………………………………………………………

………………………..

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0