تست شخصیتی گری- ویلسون ۱۹۸۹

نام پرسشنامه : تست شخصیتی گری- ویلسون ۱۹۸۹

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

نمره گذاری:

بلی ۲ نمره، نمی دانم ۱ نمره، خیر ۰ نمره

سوالات قرمز معکوس نمره گذاری شوند. یعنی خیر ۲ نمره ، نمی دانم ۱ نمره، بلی صفر

 

پایائی:

اشرفی (۱۳۸۵) آلفای کرونباخ آنرا برای مولفه های روی آوری، اجتناب فعال، اجتناب منفعل، خاموشی، جنگ و گریز به ترتیب ۶۰/۰، ۵۴/۰، ۶۱/۰، ۶۶/۰، ۶۵/۰، ۶۹/۰ و ضرایب همسانی از طریق روش دو نیمه سازی را به ترتیب برابر ۵۳/۰، ۵۷/۰ ۵۲/۰، ۶۲/۰، ۶۴/۰، و ۶۴/۰ گزارش کرده است.

 

سوالات و مؤلفه ها:

 

روی آوری

 

۱-۱۳-۲۵- ۳۷-۴۹- ۶۱- ۷۳- ۸۵- ۹۷- ۱۰۹-

 

نمره گذاری معکوس: ۷-۱۹- ۳۱- ۴۳- ۵۵- ۶۷- ۷۹- ۹۱- ۱۰۳- ۱۱۵-

 

اجتناب فعال

 

۸-۲۰- ۳۲- ۴۴- ۵۶- ۶۸- ۸۰- ۹۲- ۱۰۴- ۱۱۶
نمره گذاری معکوس: ۲- ۱۴- ۲۶- ۳۸- ۵۰- ۶۲- ۷۴- ۸۶- ۹۸- ۱۱۰-

 

خاموشی:

 

۱۰- ۲۲- ۳۴- ۴۶- ۵۸-۷۰- ۸۲- ۹۴- ۱۰۶- ۱۱۸
نمره گذاری معکوس ۴- ۱۶- ۲۸- ۴۰ – ۵۲ – ۶۴- ۷۶- ۸۸- ۱۰۰- ۱۱۲-

 

جنگ:

 

۵- ۱۷- ۲۹- ۴۱- ۵۳- ۶۵- ۷۷- ۸۹ ۱۰۱- ۱۱۳
نمره گذاری معکوس ۱۱- ۲۳- ۳۵- ۴۷-۵۹-۷۱-۸۳-۹۵-۱۰۷-۱۱۹-

 

گریز:

 

۱۲-۲۴-۳۶-۴۸-۶۰-۷۲-۸۴-۹۶-۱۰۸-۱۲۰-
نمره گذاری معکوس: ۶-۱۸-۳۰-۴۲-۵۴-۶۶-۷۸-۹۰-۱۰۲-۱۱۴-

 

 

 

منابع:

اشرفی، عماد (۱۳۸۵). ارزیابی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه شخصیتی گری – ویلسون . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.

فتحی آشتیانی ، علی . آزمون های روان شناختی – ارزشیابی شخصیت و سلامت روان . انتشارات بعثت . ۱۳۸٫

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هجده + پانزده =

0