تاريخچه و مبدأ زيره سبز

تاريخچه و مبدأ زيره سبز

(۴۹ صفحه) ورد

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه
فصل اول؛ تاريخچه و مبدأ زيره سبز
فصل دوم؛ گياهشناسي زيرة سبز
۲-۱ تيرة جعفري
۲-۲ جنس زيرة سبز Cuminum
۲-۳ زيرة سبز Cuminum Cyminum
فصل سوم؛ زيرة سبز و نيازهاي آن براي رشد و نمو
۳-۱ محيط رشد زيرة سبز
۳-۱-۱ نيازهاي حرارتي زيرة سبز
۳-۱-۲ نيازهاي رطوبتي زيرة سبز
۳-۱-۳- خاك مناسب براي زيرة سبز
۳-۱-۴ نيازهاي نوري زيرة سبز
۳-۲ اجزاي عملكرد زيرة سبز
۳-۲-۱ عملكرد دانة زيرة سبز
۳-۳ مراحل نمو زيرة سبز
۳-۴ واكنش زيرة سبز به تنشهاي محيطي
۳-۴-۱ اثر تنش كم آبي بر مؤلفه هاي عملكرد بذر، در زيرة سبز
۳-۴-۲ تنش شوري
۳-۴-۳ تنش گرمايي
۳-۵ زيرة سبز در تناوب
۳-۶ كوددهي زيرة سبز
فصل چهارم؛ از كاشت تا برداشت زيرة سبز
۴-۱ تهية بستر بذر
۴-۲ آماده سازي بذر جهت كاشت
۴-۳ كاشت بذر زيرة سبز
۴-۴ تاريخ كاشت زيرة سبز
۴-۵ برداشت زيرة سبز
۴-۵-۱ عملكرد زيرة سبز
۴-۶ زمان برداشت و آماده سازي محصول براي بازار
۴-۷ آب مورد نياز زيرة سبز
۴-۷-۱ اثر آبياري بر اجزاء عملكرد زيرة سبز
۴-۷-۲ وزن هزار دانة زيرة سبز
۴-۷-۳ تعداد چتر در بوتة زيرة سبز
۴-۷-۴ تعداد دانه در چتر زيرة سبز
۴-۷-۵ عملكرد دانه
فصل پنجم؛ بيماريها، آفات و علفهاي هرز زيرة سبز و نحوه كنترل آنها
۵-۱ بيماريهاي زيرة سبز
۵-۱-۱ بيماري بوته ميري يا پژمردگي زيرة سبز
۵-۱-۱-۱ روشهاي مبارزه
۵-۱-۳ بيماري سوختگي زيرة سبز
۵-۱-۴ بيماريهاي ديگر زيرة سبز
۵-۲ آفات زيرة سبز
۵-۳ مبارزه با علفهاي هرز زيرة سبز
فصل ششم؛ خواص، مصارف و جنبه هاي اقتصادي زيرة سبز
۶-۱ خواص و مصارف داروئي زيرة سبز
۶-۲ مصارف غذايي زيرة سبز
۶-۳ ساير موارد مصرف زيرة سبز
۶-۴ اسانس زيرة سبز
۶-۴-۱ تركيبات شيميايي اسانس زيرة سبز
۶-۴-۲ روشهاي استخراج اسانس زيرة سبز
۶-۵-۱ اهميت اقتصادي زيرة سبز
۶-۵-۲ سطح زير كشت، توليد و عملكرد زيرة سبز در ايران
۶-۵-۳ صادرات زيرة سبز
فصل هفتم؛ ژنتيك و اصلاح در زيرة سبز
۷-۱ ژنتيك زيرة سبز
فصل هشتم؛ منابع مورد استفاده

 

مقدمه

انسانها علاوه بر تأمين مواد غذايي بسياري از نيازهاي روزمره زندگي خود را از گياهان تأمين مي كنند. شايد بتوان گفت كه نقش گياهان در تأمين …………..

……………………………………………

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0