تاثیر چیدمان مجازی مغازه بر رفتار مصرف کننده : کاربرد رویکرد روانشناسی محیطی در صنعت گردش آنلاین

Virtual store layout effects on consumer behavior : Applying an environmental psychology approach in the online travel industry (2019)

تاثیر چیدمان مجازی مغازه بر رفتار مصرف کننده : کاربرد رویکرد روانشناسی محیطی در صنعت گردش آنلاین

توضیحات: ۲۰ صفحه انگلیسی، ۱۸ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

هدف- هدف این مقاله آزمون اثر سهولت استفاده درک شده از چیدمان فروشگاه مجازی بر روی رفتار مصرف کننده و تفاوت درک شده میان دو الگوی چیدمانی است که دروب سایت های سفرهای هوایی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

طراحی/متدولوژی/رویکرد: داده ها از طریق یک تجربه آزمایشگاهی از ۲۴۱ دانشجوی دانشکده کسب وکار جمع آوری شدند. مدل معادله ساختاری برای ارزیابی مدل پژوهش و آزمون این پژوهش استفاده شده است.

یافته ها. نتایج تایید شد و دانش بدست آمده از فروشگاه مجازی در خصوص اثر پاسخگویی فروشنده بسط داده شد. با این حال، یافته ها نشان داد که الگوی چیدمان روی لذت بردن درک شده تاثیر گذار است ولی اثری روی سهولت استفاده در بخش بررسی ندارد. بعلاوه، این مطالعه تایید کننده نقش میانجی پاسخگویی محیطی است.

کاربردهای عملی. مدیران باید سطح بهینه سهولت استفاده را در چیدمان مجازی فروشگاه های وب شان در نظر داشته و از این سطح بهینه استفاده کنند تا درگیر کردن مصرف کنندگان در طول گردش آنلاین را تسهیل نمایند.

اصالت/ارزش. در مفهوم فروشگاه الکترونیک، مطالعات گذشته تاثیر چیدمان فروشگاه را روی رفتار مصرف کننده بررسی کرده بودند که همواره از رویکرد مدل پذیرش فناوری بوده است. بر اساس بینش های این پژوهش ها، مطالعه فعلی تلاش می کند تا با رویکرد روانشناسی محیطی، از دیدگاه پاردایم SOR برای  ارزیابی اثر چیدمان درک شده روی رفتار مصرف کننده در صنعت گردش آنلاین استفاده کند.

کلید واژه ها: رفتارمصرف کننده، کار مجازی، دستیابی آنلاین، سفر، پاردایم SOR

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۲۰۱۶ تومان)

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

5 × 4 =

0