تاثیر اجرای خصوصی سازی بر نظام های مدیریت منابع انسانی (مطالعه موردی دو بانک ملی و بانک ملت)

عنوان پروپوزال: تاثیر اجرای خصوصی سازی بر نظام های مدیریت منابع انسانی (مطالعه موردی دو بانک ملی و بانک ملت)

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

با افزايش ضعف هاي عملكردي بنگاه هاي دولتي در دهه هاي پاياني قرن بيستم، دولت ها و اقتصاددانان به استفاده از خصوصي سازي روي آوردند. نگرش غالب در اين مورد اين است كه خصوصي سازي از طرق مختلف مي تواند موجب بهبود كارآيي و عملكرد بنگاه هاي مختلف اقتصادي گردد. در ساليان اخير واگذاري بانك هاي دولتي به بخش خصوصي جزء برنامه هاي اصلي خصوصي سازي در كشورهاي مختلف دنيا قرار گرفته است(لشکری و هژبرالساداتی، ۱۳۸۹)…….

مرور منابع:

افجه و قاسملو (۱۳۹۰) به بررسی تأثیرات رفتاری خصوصی سازی در حوزه منابع انسانی پرداختند. روش تحقیق از مدل سندرم بازماندگی بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد که پس از اجرای خصوصی سازی تعهد، روحیه و انگیزش کارکنان کاهش می یابد.

کیسومی و همکاران[۱] (۲۰۱۳) اثر خصوصی سازی را بر عملکرد شرکت و مدیریت منابع انسانی مورد مطالعه قرار دادند. گزارش آنها نشان دهنده اثر معنی دار خصوصی سازی بر نظام جذب، آموزش و حقوق و دستمزد می اشد.

………..

سوالات تحقیق:

سوال های تحقیق:

آیا بین جذب و تامین نیروی انسانی در بانکهای ملی وملت شهرستان رشت تفاوت معنا داری وجود دارد؟

آیا بین نظام آموزش و تامین نیروی انسانی در بانکهای ملی وملت شهرستان رشت تفاوت معنا داری وجود دارد؟

آیا بین جبران خدمت و تامین نیروی انسانی در بانکهای ملی وملت شهرستان رشت تفاوت معنا داری وجود دارد؟

………….

 

 

[۱] – Keysomi et al.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0