تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی – رفتاری CBT بر کاهش میزان اضطراب معتادین به مواد مخدر با ترک موفق.

عنوان پروپوزال: تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری CBT بر کاهش میزان اضطراب معتادین به مواد مخدر با ترک موفق.

 قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

سوء مصرف مواد و اعتياد از نظر تاريخي درمقاطع تاريخي گوناگون سيري پر فراز و نشيب داشته است. با آغاز قرن بيستم سيماي سوء مواد و اعتياد، نسبت به قرن نوزدهم و پيش از آن نسبتا دگرگون شده است. اکنون اتفاق نظر کاملي درباره ي اين مسئله وجود دارد که پديده ي اعتياد در طول قرن بيستم و به ويژه طي دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ ميلادي تحت تاثير عوامل گوناگون اقتصادي، اجتماعي،سياسي و علمي به نحو وسيع و حيرت آوري در ميان اقشار گوناگون جوامع مختلف پراکنده شده است (آتش پور و آقايي و گل پرور،۱۳۸۱).

اين سير فزاينده بسان زنگ خطري ، حکومتها، دولتها، و دانشمندان رشته هاي مختلف را براي مبارزه يا مقابله با اعتياد و سوء مصرف مواد برانگيخته است. اين برانگيختگي نمود اصلي خود را بسياري از کشورها و ازجمله ايران، از يک طرف در قانون گذاريها و برخورد هاي قانوني و از طرف ديگر درحجم روبه گسترش متون علمي مربوط به اعتياد و سوء مصرف مواد نشان مي دهد. قوانيني که جهت جلوگيري از همه تعديل شده است. ديدگاههاي اوليه در باب اعتياد متاثر از برخي انديشه هاي شبه خرافي و يا انديشه ايي بوده که ماهيت علمي نداشته و بيشتر بر پايه ظن وگمان بوده است. تفسير هاي آکادميک و علمي در آغاز بيشتر متاثر از نظريه پردازيهاي رويکرد روان پويايي بوده است. بر پايه اين رويکرد معتادين افرادي هستند که مشکلات ديرينه شخصي و رواني آنها علت گرايش آنها به مصرف مواد اعتياد آور بوده است. در کنار اين نظريات گروه ديگري از روانپزشکان و پزشکان در راه  يافتن راه حل درمان جسمي معتادين برآمدند و در اين بين ، روشها و شيوه هاي گوناگوني را نيز به کار گرفته اند. عدم موفقيت بکارگيري روشهاي يک بعدي (اعم از رواني يا زيستي) به تدريج شائيه چند عاملي و چند بعدي بودن اعتياد را پديد آورد. کوششهاي پژوهشي در اوايل نيمه دوم قرن بيستم بر شا ئيه زيستي – رواني – اجتماعي بودن اعتياد صحه گذاشت. اين بينش جديد چراغي فرا راه تحقيقات وپژوهشهاي بعدي شد تا بدينوسيله هم در شناسايي انواع مواد و هم در بعد سبب شناسي و درمان اعتياد، توانايي دانشمندان و درمانگران افزايش يابد (آتش پور و آقايي و گل پرور،۱۳۸۱).

درمان شناختی رفتاری، درمانی آموزگار منشانه و بینش مدار است که بر شناسایی کردن و تغییر دادن افکار منفی و عقاید ناسازگارانه تأکید می کند. این رویکرد بر این منطق نظری استوار است که نحوه ای که افراد تجربیات خود را درک می کنند و سازمان میدهند، چگونگی احساس کردن و رفتار کردن آنها را تعیین می­کند(کوری[۱]، ترجمه سیدمحمدی،۱۳۸۸).

……

مرور منابع:

در پژوهشي که توسط عبدالحسين (۱۳۸۸) با عنوان درمان عقلاني – هيجاني – رفتاري بر بهبود شاخصه هاي درمان اعتياد در زنان معتاد صورت گرفت نتايج چنين حکايت دارند که در مقايسه با گروه کنترل باورهاي غيرمنطقي، سبب ساز استرس بهبود چشمگيري يافته اند، همچنين اين نوع روان درماني به بهبود شاخص هاي درمان اعتياد کمک فراواني نموده و علاوه برآن در بهبود خلق افسرده معتادان نقش فزاينده اي داشته است.

………..

فرضيه‏هاي تحقیق:

 

۱- مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی – رفتاری CBT بر کاهش میزان اضطراب معتادین به مواد مخدر با ترک موفق مؤثر است .

۲- مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی – رفتاری CBT بر کاهش میزان افسردگی معتادین به مواد مخدر با ترک موفق مؤثر است .

۳- مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی – رفتاری CBT بر افزایش احساس خود کارآمدی معتادین به مواد مخدر با ترک موفق موثر است.

………….

 

 

[۱]korri

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

نوزده + شش =

0