بررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در هیئت های ورزشی استان هرمزگان

دانلود پروپوزال آماده: بررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در هیئت های ورزشی استان هرمزگان

 فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

گرایش:مدیریت ورزشی

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

امروزه،رشدسريعتكنولوژيوتنوعمحصولاتدرمحيطشديدرقابتيعليرغممحدوديتهاي منابعومشكلاتاستفادهازنيرويانساني،مديرانمؤسساتبزرگوكوچك،دولتييا خصوصي،توليديياخدماتيراواداركردهتابرايرفعمعضلاتسازمانخودبهدنبالراه حلهايمناسبباشند(چادويك[۱]، ۱۹۹۵). لذادروضعيتفعلييكيازابزارهايمناسببرايداشتنسازمانيپوياوهدفمندكهدرمحيطرقابتيبتواندفعاليتنمايد، مديريت كيفيتجامع یا TQM، شناختهشدهاست(ابزری، ۱۳۸۱).

در تعاریف این نوع مدیریت پژوهشگران نظرات متنوعی دارند اما در یک تعریف کلی، مدیریت کیفیت جامع را می توان تلاشی پیگیر برای مستمر فرآیندها، بروندادها و تمامی فعالیت های سازمانی با تمرکز بیشتر بر فعالیت ها و برنامه های سازمانی در جهت تامین نیازهای مشتریان، تقویت اهرم رقابتی و دستیابی به سطح بهینه کیفیت در رابطه با شرایط دائما در حال تغییر محیطی در نظر گرفت(آدامز[۲]، ۲۰۱۷).كيفيتوظيفههرعضوسازماناستونهفقطمسئوليتفلانواحد،خدماتوتوليداتبايدانتظاراتمشتريرابرآوردياحتيازآنفراتررود، كيفيتمستلزموجودفرهنگسازمانيپويااستتاكيفيترادرسراسر زنجيرهتوليدياخدمت(ازمنبعتاعرضهوتحويل)، موردتوجهقراردهد،مشاركتوهمكاريبايدجايگزينروابطخصمانهباكاركنانومشتريانشود، بهكارکنانسازمان،درهمهردهها،بايداقتدارواختياردادتاتصميماتيراكهموجدكيفيت وخدمتبهتراست،اتخاذكنند وكيفيتنهبهعنوانمقصد،بلكهبايدبهمنزلهسفرتلقيشودكههدفآنفراتررفتنازحد انتظارمشترياست(وزارت تعاون، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج، ۱۳۸۰).

با توجه به مطالب بیان شده می توان اظهار داشت که تأکید این روش مدیریت بر افزایش رضایت مندی مشتریان و مصرف کنندگان، از طریق روش ها و نگرش های نظام مند در فرآیند بهبود مستمر می باشد که چنین عملکرد بهبود یافته ای، مستقیمأ به کسب هدف های گوناگون نظیر: کیفیت، زمان بندی صحیح، تأمین نیاز مشتری، مناسب بودن خدمات و کاهش هزینه ها منجر می شود(کزازی، ۱۳۷۸).

به منظور اینکه سیستم مدیریت کیفیت جامع در هر سازمانی به موفقیت دست یابد، مواردی وجود دارد که رعایت آن ها ضروری است که شامل: آموزشدادنكليهمديرانآيندهازهماكنون ، جايگزينكردنسبككنترلسنتيومديريتباروشهايجديدمديريتي(مديريت مشاركتي)، بهبودارتباطاتكاريومطلوببينمديرانوكاركنان ،ايجادوتقويتيك سيستممناسببراينمايشمداومنتايجعملكردسرپرستانومديريت،آگاهنمودنكاركناننسبتبهضرورتبهبودكيفيت،ايجادانگيزشوپوياييدركاركنان،فراهمساختنمحيطيتوانمندبهمنظورخلاقيت،نوآوريوكارآفريني،تشكيلتيم هايخودگردانوحلقهايدوايركنترلكيفيت،تعيينمسيرپيشرفتشغليكاركنان ،ايجادفرهنگسازمانيقويوتوسعهارزش هايمشترككاركنان(وزارت تعاون، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج، ۱۳۸۰).

 

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

 

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

 

 

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

 

[۱] Chadwick

[۲] Adams

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهار × سه =

0