بررسی سلسله مراتب ارزش های اجتماعی در میان دانش آموزان دبیرستانی

عنوان پروپوزال: بررسی سلسله مراتب ارزش های اجتماعی در میان دانش آموزان دبیرستانی

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

مفهوم ارزش از مفاهیمی است که بسیاری از محققان در حوزه های مختلف به آن توجه کرده اند که این خود ، موجب ابهام در به کارگیری آن در هر رشته تخصصی شده است( صدرا و قنبری ، ۱۳۸۷ : ۱۵۰) ارزش که در لغت به معنای « اهمیت مادی ومعنوی چیزهاست » (مشیری ، ۱۳۸۷ : ۶۹) « در اصطلاح عقیده یا باور نسبتاً پایداری است که فرد با تکیه بر آن ، یک شیوه رفتاری خاص یا یک حالت غایی را ، که شخصی یا اجتماعی است ، به شیوه رفتاری خاص یا یک حالت غایی ، که نقطه مقابل حالت برگزیده قراردارد ، ترجیح می دهد» (رفیع پور ، ۱۳۷۸ : ۱۱۱)

……

مرور منابع:

رمضان حسن زاده در سال ۱۳۸۵ در پژوهشی به عنوان « بررسی سلسله مراتب ارزش های دانش آموزان دوره ی متوسطه استان های مازندران و گلستان» نشان داد که اگرچه ارزش دینی یا مذهبی در هردو جنس پسر و دختر بالاترین ارزش است اما با توجه به تقسیم والدین براساس شاخص سطح تحصیلات به دو گروه       ۱- بی سواد، ابتدایی و راهنمایی و۲- سطح تحصیلات متوسطه، دیپلم و بالاتر بین مراتب ارزشی دانش آموزان تفاوت وجود دارد. همچنین نگاه دانش آموزان پایه اول و دوم با دانش آموزان پایه سوم و چهارم تفاوت دارد به گونه ای که در پایه ی اول- دوم ارزش ها به تربیت مذهبي، اجتماعی، نظری، سیاسی، اقتصادی و هنری است حال آنکه در پایه سوم و چهارم ارزش ها مذهبی، اجتماعی، سیاسی، هنری، اقتصادی و نظری بوده است. مراتب ارزشی در دانش آموزان شهری و روستایی هم دارای تفاوتی معنادار است به گونه ای که در          دانش آموزان شهری ارزش ها به ترتیب عبارتند از ارزش های مذهبی، اجتماعی، سیاسی، نظری، هنری و اقتصادی اما در دانش آموزان روستایی به ترتیب: ارزش های مذهبی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظری و هنری است و این متأثر از موقعیت، شرایط زندگی و بافت جغرافیایی محل زندگی بر نظام ارزشی است که حاصل تأثیر فرهنگ های مختلف بر عقاید، نگرش ها و ارزش های دانش آموزان است.

………..

فرضيه‏هاي تحقیق:

  1. به نظر می رسد سلسله مراتب ارزشهای اجتماعی در میان دانش آموزان دبیرستانی حاشیه شهر وساکنان در نقاط متوسط ومرفه شهر دارای تفاوت معنی داری است.
  2. به نظر می رسد سلسله مراتب ارزشهای اجتماعی در میان دانش آموزان دبیرستانی دختر ساکن در حاشیه شهر وساکنان در نقاط متوسط ومرفه شهر دارای تفاوت معنی داری است.
  3. به نظر می رسد سلسله مراتب ارزشهای اجتماعی در میان دانش آموزان دبیرستانی پسر ساکن در حاشیه شهر وساکنان در نقاط متوسط ومرفه شهر دارای تفاوت معنی داری است.
  4. به نظر می رسد سلسله مراتب ارزشهای اجتماعی در میان دانش آموزان دبیرستانی مهاجر به شهر همدان در مقایسه با دانش آموزان بومی این شهر دارای تفاوت معنی داری است.
  5. به نظر می رسد سلسله مراتب ارزشهای اجتماعی در میان دانش آموزان دختر دبیرستانی مهاجر به شهر همدان در مقایسه با دانش آموزان دختر بومی این شهر دارای تفاوت معنی داری است.
  6. به نظر می رسد سلسله مراتب ارزشهای اجتماعی در میان دانش آموزان پسر دبیرستانی مهاجر به شهر همدان در مقایسه با دانش آموزان پسر بومی این شهر دارای تفاوت معنی داری است.
  7. به نظر می رسد سلسله مراتب ارزشهای اجتماعی در میان دانش آموزان دبیرستانی استفاده کننده از رسانه های غیر رسمی در مقایسه با دانش آموزانی که از این رسانه استفاده نمی کنند دارای تفاوت معنی داری است.
  8. به نظر می رسد سلسله مراتب ارزشهای اجتماعی در میان دانش آموزان دختر دبیرستانی استفاده کننده از رسانه های غیر رسمی در مقایسه با دانش آموزان دختری که از این رسانه استفاده نمی کنند دارای تفاوت معنی داری است.
  9. به نظر می رسد سلسله مراتب ارزشهای اجتماعی در میان دانش آموزان پسر دبیرستانی استفاده کننده از رسانه های غیر رسمی در مقایسه با دانش آموزان پسری که از این رسانه استفاده نمی کنند دارای تفاوت معنی داری است.

………….

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

15 − 11 =

0