بررسی رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی کارکنان اداری شهرداری تبریز با سطح ارائه خدمات آنها

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی کارکنان اداری شهرداری تبریز با سطح ارائه خدمات آنها

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

محیط کار انسان به مثابه منزل دوم انسان ها می باشد و چه بســــا کسانی عمده ساعات شبانه روز خود را در محیط کارشــان به سر می برند. بنابراین بدیهی است که محیط کار نیز بایستی همچون خانه برآورنده حداقلی نیازهای روحی و روانی افراد باشد تا آنها ضمن کسب درآمـــد و ارتقای سطح دانش و مهارت حرفه ای خود به خدمتی صادقانه و موثر بپردازند. تحولات بنيادين در عرصه تجارت و اقتصاد در دهه هاي اخير چنان پرشتاب بوده است كه مديريت كسب و كار را پيچيده تر از قبل كرده است (آرمسترانگ[۱]، ۲۰۱۶).

……

مرور منابع:

رضایی کهن و همکاران (۱۳۸۸) رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی و انتظارات مشتریان از خدمات را موزد مطالعه قرار دادند. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی است. به این منظور تعداد ۳۷۵ نفر از بین مشتریان مراکز آمادگی جسمانی بانوان شهر مشهد با استفاده از روش خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین ویژگی های محیطی با سن ، درآمد رابطه معنی داری وجود دارد. بین طرز برخورد کارکنان با سن، مدت زمان استفاده از خدمات در هر جلسه رابطه معنی داری وجود دارد. بین اعتماد به کارکنان و سن رابطه معنی داری وجود دارد. بین اطلاعات موجود و سن رابطه معنی دار و مثبت و با مدت حضور در برنامه های باشگاه و تعداد نوبت استفاده از باشگاه در هفته رابطه معنی دار و منفی وجود دارد. بین برنامه های پیشنهادی و سن رابطه معنی داری وجود دارد. بین ملاحظات شخصی، مدت زمان استفاده از خدمات باشگاه در هر جلسه و ساعت حضور افراد رابطه معنی داری وجود دارد.

………..

فرضيه‏هاي تحقیق:

۱- بین سن کارکنان اداری شهرداری تبریز با سطح ارائه خدمات آنها رابطه معنی دار وجود دارد.

۲- بین جنس کارکنان اداری شهرداری تبریز با سطح ارائه خدمات آنها رابطه معنی دار وجود دارد.

۳- بین سابقه کار کارکنان اداری شهرداری تبریز با سطح ارائه خدمات آنها رابطه معنی دار وجود دارد.

۴- بین سطح تحصیلات کارکنان اداری شهرداری تبریز با سطح ارائه خدمات آنها رابطه معنی دار وجود دارد.

۵- بین میزان حقوق کارکنان اداری شهرداری تبریز با سطح ارائه خدمات آنها رابطه معنی دار وجود دارد.

………….

 

 

[۱] – Armstrang

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0