بررسی رابطه بین ویژگی¬های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

مساله خشونت در محیط كار تا آنجا مهم است كه ” بحران تمدن” نامده می­شود (بی لانت[۱]، ۲۰۱۶). با اين حال ابعاد واقعي مشكل خشونت در محيط كار به خوبي مشخص نشده و مطالعات اخير نشان مي دهد كه چهرة كنوني خشونت در محيط كار، تنها قلة يك کوه یخی عظیم است (قاسمی و همکاران، ۲۰۱۸). اشاعة رفتارهاي خشونت بار در بين كاركنان، در سازمان­هايي كه بايد مورد وثوق و اعتماد مردم باشند، اعتماد عمومي را خدشه دار و در كاركردهاي عمومي اين سازمان ها اختلال ايجاد مي كند. بنابراين ضروری است، رفتارهاي خشونت آميز كاركنان و علل بروز رفتارهايي همچون پرخاشگري نسبت به همكاران و مديران، به رسميت نشناختن اختيار و اقتدار مديران و زير پا گذاشتن مقررات سازمان ریشه­یابی شود (جلینک و اهرن[۲]، ۲۰۱۸). تا با بر طرف کردن عوامل به وجودآورندة آنها و تقويت عوامل بروز رفتارهاي مؤثر، كارآمد و شهروندي، كارايي و اثربخشي سازمان افزايش يابد. خشونت در محيط كار داراي پيامدهاي جسمي، رواني و مالي است و آنچه كه اهميت بيشتري دارد، تكرار اين گونه وقايع است كه باعث ايجاد آسيب جدي فرد، محيط و روند کار می­گردد (موسسه بین المللی کار[۳]، ۲۰۱۶). مهمترین تاثیرات جسمي و رواني اعمال خشونت آميز بر كاركنان عبارت اند از؛ ناراحتي، نا اميدي، ترس، فرسودگي، احساس ناامني، تمايل نداشتن به ادامة كار و حتي آسيب هاي جسمي (رحمانی و همکاران، ۱۳۸۸). همچنین خشونت مي تواند تبعاتي نيز براي سازمان به همراه داشته باشد كه عبارت اند از؛ كاهش روحية كاري، عصبانيت، غيبت، تغيير شغل، استرس شغلي، كاهش بهره وري، ناتواني و… (قاسمی و همکاران، ۱۳۸۶). از طرفي ديگر رفتارهاي خشونت آميز در سازمان ها، مي­تواند هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي مثل خسارت هاي بيمه و كاهش اعتبار را نيز به همراه داشته باشد (گالپرین و بورک[۴]، ۲۰۱۸). استفگن[۵] (۲۰۱۸) معتقد است خشونت در افراد شاغل با پيامدهايي براي خود فرد، سازماني كه در آن كار مي كند و همين طور جامعه همراه است. پيامدهايي نظير كاهش بهره وري، افزايش غيبت از كار، كاهش رقابت پذيري براي سازمان؛ بروز افسردگي، اختلالات روان تني[۶] و اختلال اضطراب پس از حادثه[۷]، براي خود فرد و تحميل هزينه هاي درماني و بازنشستگي زودتر از موعد به جامعه، كه همگي هزينه هاي قابل ملاحظه اي به فرد، سازمان و جامعه تحميل مي كند. فریس[۸] (۲۰۱۸) عنوان می­کند سه پيش بين عمده براي خشونت در محيط­هاي كاري بيان كرد. ويژگي هاي فردي (نوع شخصيت، نياز به حفظ حرمت ذات يا جامعه ستيزي و…) ، عوامل اجتماعي ( ناكامي و استرس) و عوامل سازماني (تغيير ماهيت كار، فرهنگ و جو سازماني، و رهبري).

……

مرور منابع:

مهداد، ذاکرین و مهدیزادگان (۱۳۹۲) در پژوهشی به بررسي اثر تعديلي ويژگي هاي شخصيت بر رابطة عدالت سازماني ادراك شده و ميل به بروز خشونت در محيط كار پرداختد، نتایج پژوهش آنان نشان داد که كه برونگرايي، رابطة بين عدالت توزيعي ادراك شده با ميل به بروز خشونت فيزيكي و کلامی و روان رنجوري رابطه ميان ميل به خشونت فيزيكي و کلامی را تعدیل کردند. اما وظيفه شناسي، توافق جويي و تجربه پذيري نتوانستند رابطة بين مؤلفه هاي عدالت سازماني ادراك شده و ميل به بروز خشونت در محيط كار را تعديل نمايند. بنابراين، نتايج پژوهش حاضر نشان دهندة اثر تعديلي برونگرايي و روان رنجوري بر رابطة ميان ادراك عدالت سازماني و ميل به بروز خشونت در محيط كار است كه مي توان در فرايند گزينش كاركنان مورد توجه قرار داد.

………..

فرضيه‏هاي تحقیق:

بین ویژگی شخصیتی و پرخاشگری کارکنان شرکت گاز مشهد رابطه وجود دارد.

  1. بین ویژگی شخصیتی روانرنجوری و پرخاشگری کارکنان شرکت گاز مشهد رابطه وجود دارد.
  2. بین ویژگی شخصیتی برون گرایی و پرخاشگری کارکنان شرکت گاز مشهد رابطه وجود دار د.
  3. بین ویژگی شخصیتی سازگاری و پرخاشگری کارکنان شرکت گاز مشهد رابطه وجود دارد.
  4. بین ویژگی شخصیتی گشودگی به تجربه و پرخاشگری کارکنان شرکت گاز مشهد رابطه وجود دارد.
  5. بین ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی و پرخاشگری کارکنان شرکت گاز مشهد رابطه وجود دارد.۲-۱ بین سبک مدیریتی رابطه مدار و پرخاشگری کارکنان شرکت گاز مشهد رابطه وجود دارد.
  6. ۲-۲ بین سبک مدیریتی آمرانه- اجباری و پرخاشگری کارکنان شرکت گاز مشهد رابطه وجود دارد.
  7. ۲- بین سبک مدیریتی و پرخاشگری کارکنان شرکت گاز مشهد رابطه وجود دارد.
 1. متغیرهای ویژگی­های شخصیتی کارکنان و سبک مدیریتی مدیران برای تعیین توان پیش بینی قوی­تر در پرخاشگری کارکنان شرکت گاز
 2. روان رنجورخویی قوی­ترین پیش بینی کننده برای ویژگی پرخاشگری کارکنان شرکت گاز مشهد می باشد.
 3. ………….

 

[۱] . Billante

[۲] . Jelinek & Ahearne

[۳] . International Labour Office

[۴] . Galperin & Burke

[۵] . Steffgen

[۶] . psychosomatic Disorders

[۷] . Post-traumatic stress disorder

[۸] . Ferris

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

1 × 3 =

0