بررسی تأثیر آموزش مثبت اندیشی بر صمیمیت، رضایت و عملکرد جنسی زنان خانه دار

عنوان پروپوزال: بررسی تأثیر آموزش مثبت اندیشی بر صمیمیت، رضایت و عملکرد جنسی زنان خانه دار

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

وجود روابط صميمانه بين افراد از اهميت خاصی برخورداراست. چنين روابطی بر بهزيستی فيزيكی، روان شناختی و توانايی افراد در جهت عملكرد مؤثر در زمينه های مختلف فردی، خانوادگی و شغلی مؤثر است. ايجاد و دوام رابطه صميمانه توسط پيوندهای هيجانی خاصی تقويت می شود. همچنان كه روابط سالم در زندگی منافع و پيامدهای مثبتی را در بردارد، روابط غير رضايت بخش سلامت جسمانی و روان شناختی افراد را به خطر می اندازد. صميميت یک احساس نزديكی، تشابه و رابطه شخصی عاشقانه يا هيجانی با شخص ديگر است و مستلزم شناخت و درك عميق فرد ديگر به منظور بيان افكار و احساساتی است كه به عنوان منشأ تشابه و نزديكی به كار می رود. صميميت يك فرآيند تعاملی است و شامل ابعادی مرتبط به هم است. محور اين فرآيند شناخت، درك، پذيرش، همدلی با احساسات فرد ديگر، قدردانی وپذيرش ديدگاه اوست. صميميت، تنها يك تمايل يا آرزو نيست؛ بلكه يك نياز اساسی و واقعی بوده و مفهوم وسيعي دارد كه شامل خود افشايی، رابطه جنسی، نزديكی هيجانی، بدنی و عقلی است. با از دست رفتن صميميت يكی ازحلقه های پيوند زناشويی از بين می رود. صمیمیت شامل فرایندی است که در آن افراد تلاش می کنند به یکدیگر نزدیک شوند و شباهت ها و تفاوت هایشان در احساسات، افکار و رفتار ها را کشف کنند(بطلانی و همکاران،۱۳۸۹).

……

مرور منابع:

مزارعی(۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان مقایسه سبک دلبستگی، صمیمیت و الگوهای ارتباطی با رضایت زناشویی و عدم رضایت زوجین فرهنگی شهر کازرون به این نتیجه رسید که زوجین با رضایت زناشویی و عدم رضایت زناشویی در نوع دلبستگی و الگوهای ارتباطی آنها تفاوت معنی داری وجود دارد. با استفاده از آزمون خی دو در سطح آلفای ۵%. میانگین نمرات صمیمیت زوجین با رضایت زناشویی نسبت به زوجین با عدم رضایت زناشویی به طور معنی داری بیشتر است(با استفاده از آزمونt). همچنین بین زوجین با رضایت زناشویی و عدم رضایت زناشویی در سه متغیر سبک دلبستگی، الگوهای ارتباطی و صمیمیت تفاوت معنی داری وجود دارد(با استفاده از تحلیل واریانس).

………..

فرضيه‏هاي تحقیق:

۱ .آموزش مثبت اندیشی موجب افزایش صمیمیت زناشویی در زنان می شود.

۲٫آموزش مثبت اندیشی موجب افزایش رضایت جنسی زناشویی زنان می شود.

۳٫آموزش مثبت اندیشی موجب افزایش عملکرد جنسی زنان می شود.

………….

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

14 + 5 =

0