بررسی اثر خودگویی آشکار و پنهان بر عملکرد ووشوکاران نخبه

عنوان پروپوزال: بررسی اثر خودگویی آشکار و پنهان بر عملکرد ووشوکاران نخبه

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

بانکر و همکاران[۱] (۱۹۹۳؛ به نقل از هاردی[۲]، ۲۰۱۸) خودگویی را به صورت زیر تعریف می کند” هر وقت که شما به چیزی فکر می کنید، در واقع در یک حالت خودگویی می باشید”. بنابراین بانکر و همکاران خودگویی را به عنوان کلید کنترل شناختی معرفی می کنند. همچنین كروني( ۱۹۹۷) خودگویی را اين گونه تعريف مي­كند؛ «راهبردي است كه مي تواند به شيوه هاي شفاهي، غير شفاهي در قالب يك كلمه، تفكر و اخم كردن و … آشكار شود».

……

مرور منابع:

مسیبی (۱۳۸۹) اثر بخشي درمان شناختي مبتني بر فن خودگويي در كاهش ميزان هراس اجتماعي و تصحيح تعابير مربوط به خود و ديگران را مورد بررسی قرار دادند. گروه نمونه ۸ نفر زن از ۱۶ نفر زن و مرد مبتلا به هراس اجتماعي بودند که از ميان ۲۷ نفر مراجعه كننده شاکي از اضطراب به يک مرکز مشاوره دولتي با استفاده از ابزار تشخيصي (SPIN) و ملاک هاي تشخيصي DSM-IV تعيين شده بودند. براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه هراس اجتماعي و پرسشنامه تعبير رويدادهاي هاي مربوط به خود و ديگران استفاده شد. تجزيه و تحليل آماري داده ها نشان داد اگر چه درمان شناختي مبتني بر فن خودگويي بر کاهش ميزان هراس اجتماعي موثر است اما در تصحيح تعبير رويدادهاي مربوط به خود و ديگران اثر معنادار نداشته است.

………..

فرضيه‏هاي تحقیق:

۱- خودگویی آشکار دارای اثر معنی دار مثبت بر عملکرد ووشوکاران نخبه می باشد.

۲- خودگویی پنهان دارای اثر معنی دار مثبت بر عملکرد ووشوکاران نخبه می باشد.

۳- خودگویی آشکار دارای اثر معنی دار مثبت بر عملکرد تکنیک گوبین تویه می باشد.

۴- خودگویی پنهان دارای اثر معنی دار مثبت بر عملکرد تکنیک گوبین تویه می باشد.

۵- خودگویی آشکار دارای اثر معنی دار مثبت بر عملکرد تکنیک دن تویی می باشد.

۶- خودگویی پنهان دارای اثر معنی دار مثبت بر عملکرد تکنیک دن تویی می باشد.

۷- خودگویی آشکار دارای اثر معنی دار مثبت بر عملکرد  تکنیک شوای جیایو می باشد.

۸- خودگویی پنهان دارای اثر معنی دار مثبت بر عملکرد تکنیک شوای جیایو می باشد.

………….

 

قیمت: ۱۹۰۰۰ تومان

 

[۱]– Bunker et al.

[۲]– Hardy

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0