بررسی اثرات آلودگی صوتی بر شنوایی و سلامت عمومی (مرکز پتروشیمی رازی شهرستان مسجد سلیمان)

عنوان پروپوزال: بررسی اثرات آلودگی صوتی بر شنوایی و سلامت عمومی (مرکز پتروشیمی رازی شهرستان مسجد سلیمان)

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

صدای ناهنجار عبارت است از امواج صوتی آزار دهنده و ناخواسته ای که در اثر تغییرات متناوب در فشار هوای محیط ایجاد می شود. از آنجایی که مواجهه با صدای بیش از حد مجاز، از سلامتی و تندرستی می کاهد و به طور کلی بر کلیه موجودات زنده اثر منفی دارد، بنابراین به عنوان یکی از آلودگی های زیست محیطی به شمار می رود. پیامدهای زیانبار آلودگی صوتی بیشتر بر انسان به صورت مستقیم و در کوتاه مدت پدیدار نمی شود، بلکه در درازمدت بر انسان و محیط پیرامون خود اثر چشمگیری دارد (اویسی و همکاران، ۱۳۸۶).

آثار روانی سر و صدا رابطه مستقیمی با شدت صوت ندارد، زیرا ممکن است گاه کوچکترین صدا موجب شدیدترین عکس العمل شده و یا بلندترین صدا بر ذهن آدمی اثر نداشته باشد. آثار روانی سر و صدا بر حسب شخص، موقعیت و زمان متفاوت است. آثار فیزیولوژیکی و روانی صدا بر روی انسان غالبا به صورت تدریجی ظاهر می شود و در درازمدت، مستقیما بر دستگاه عصبی انسان اثر گذاشته و پیامدهای منفی آن بروز می کند (وزیری نژاد و همکاران، ۱۳۸۶).

……

مرور منابع:

تاجیک و همکاران (۱۳۸۷) اثرات آلودگي صوتي بر روي سيستم شنوايي كارگران شاغل در يكي از صنايع فلزي اراك را مورد بررسی قرار دادند. در اين مطالعه توصيفي-تحليلي كه در سال ۱۳۸۳ انجام گرفت تعداد ۷۶۴ نفر از كاركنان واحدهاي مختلف يكي از شركت هاي صنايع فلزي اراك مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج اندازه گيري تراز فشار صوت در كارگاه هاي مختلف شركت نشان داد كه از ۱۱۹۱ ايستگاهي كه در آنها تراز فشار صوت اندازه گيري شد در ۱۸ درصد ايستگاه ها (۲۲۴ ايستگاه) صدا بيش از حد مجاز ۸۵db(A) بود و در ۸۲ درصد (۹۶۷ ايستگاه) تراز فشار صوت در ناحيه احتياط (۶۵<SPL<85) قرار داشت. در کارگاه هواي فشرده، در تمام ايستگاهها، صدا بيش از حد مجاز بود. همچنين نتايج اديومتري نشان داد كه بيشترين افت شنوايي در بين شاغلين ورق كاري، مونتاژ كاري و جوشكاري (به ترتيب ۱۰%، ۱/۸%، ۳/۷%) و بيشترين افت شنوايي در محدوده سني ۵۰-۴۱ سال و با سابقه كاري ۳۰-۲۱ بود. با توجه به آناليز آماري داده هاي بدست آمده، رابطه معني داري بين ميزان افت شنوايي و متغيرهاي شدت صدا، سن، سابقه كار و تعداد روزهاي كاري هفته وجود داشت.

………..

فرضيه‏هاي تحقیق:

فرضیه اصلی تحقیق:

۱- آلودگی صوتی باعث کاهش قدرت شنوایی در کارکنان می شود.

۲- آلودگی صوتی باعث کاهش سلامت عمومی در کارکنان می شود.

۳- افزایش سن باعث تشدید اثر آلودگی صوتی بر قدرت شنوایی می شود.

۴- افزایش سن باعث تشدید اثر آلودگی صوتی بر سلامت عمومی می شود.

………….

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0