بررسي سبك هاي تصميم گيري در خانواده هاي گرمساري و عوامل اجتماعي موثر بر آن

عنوان پروپوزال: بررسي سبك هاي تصميم گيري در خانواده هاي گرمساري و عوامل اجتماعي موثر بر آن

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

خانواده و روابط خانوادگي يكي از مسائل مهم در جامعه شناسي است و خانواده را مي توان بعنوان نظامي از روابط در نظر گرفت كه جامعه پذيري و تكوين شخصيت افراد از كاركرد مهم و اساسي آن است. خانواده نيز همچون ساير سازمانها و نهادهاي تشكيل دهنده جامعه، در طول تاريخ دچار دگرگوني هاي عميقي گرديده است. اين دگرگوني ها آنقدر زياد بوده كه در جوامع سنتي و توسعه يافته به كاهش بسياري از كاركردهاي سنتي خانواده منجر گرديده و اشكال تازه اي از روابط خانوادگي را ايجاد كرده است. اما با وجود اين، اين واقعيت را نيز نمي توان انكار كرد كه خانواده هنوز جايگاه بسيار مهمي را در ساختار كلي جامعه دارا بوده  و همچنان عهده دار نقش وظايف بسيار خطيري مي باشد. (گیدنز، ۱۳۷۳ : ۴۴۳).

……

مرور منابع:

امامي، علي (۱۳۸۳) : عوامل موثر بر ميزان قدرت زنان در تصميم گيري هاي خانواده اين پژوهش عوامل تاثير گذار بروي قدرت زنان در تصميم گيري هاي خانواده را مورد بررسي قرار داده است. نتايج حاكي از معنادار بودن رابطه ي ميان درآمد، ميزان تحصيلات، ميزان اعتقاد به قالب هاي جنسيتي و تعداد فرزندان و قدرت زنان در تصميم گيري هاي خانواده است.

………..

فرضيه‏هاي تحقیق:

۱- بین سطح تحصیلات والدین و سبک تصمیم گیری آنها رابطه وجود دارد.

۲- بین سطح درآمد والدین و سبک تصمیم گیری آنها رابطه وجود دارد.

۳- بین پدیده جهانی شدن و سبک تصمیم گیری خانواده رابطه وجود دارد.

۴- بین طبقه اجتماعی و اقتصادی خانواده و سبک تصمیم گیری خانواده رابطه وجود دارد.

………….

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0