اساس نامه بورس اوراق بها دار

اساس نامه بورس اوراق بها دار

(۵۰صفحه ورد)

 قسمت اول: نام، مدت، نشانى و موضوع

ماده ۱٫ براساس قانون تأسيس بورس اوراق بهادار، كه از اين به بعد “قانون بورس” ناميده ميشود، سازمانى به نام “سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران” تأسيس و طبق مقررات اين اساس‌نامه اداره ميشود.

ماده ۲٫ سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران، كه از اين به بعد “سازمان” ناميده ميشود، مؤسسه‌اى است غيرتجارى و غيرانتفاعى كه داراى شخصيت حقوقى است و براى مدت نامحدود تأسيس ميگردد .

ماده ۳٫ مركز سازمان در تهران است.

ماده ۴٫ موضوع سازمان، عبارت است از:

(۱) ايجاد تسهيلات براى خريد و فروش انواع سهام، اوراق قرضه و اسناد خزانه و ديگر اوراق بهادار.

(۲) اعلام نرخ‌هاى اوراق بهادار در بورس تهران كه از اين به بعد “بورس” ناميده ميشود.

(۳) مراقبت در حسن جريان امور و روابط بين كارگزاران و مشتريان.

(۴) تنظيم روابط كارگزاران با يكديگر و تسهيل مبادله اطلاعات بين آنان، با توجه به لزوم حفظ اسرار مشتريان.

(۵) نظارت بر ميزان حق‌العمل دريافتى كارگزاران از مشتريان در ازاى خدماتى كه براى آنان انجام ميدهند و توصيه‌هاى لازم در مورد روشهاى ارزشيابى و محاسبه حق‌العمل مزبور و تجديد نظر در ميزان آن.

(۶) همكارى با بورس‌هاى ديگر در ايران و كشورهاى ديگر و كسب اطلاعات و فراهم آوردن تسهيلاتى كه براى اعضاى سازمان يا مشتريان آنان مفيد است و قرار دادن آن اطلاعات و تسهيلات در دسترس اعضاى سازمان و مشتريان آنان.

(۷) تحقيق درباره هرگونه بي نظمى يا اختلاف بين كارگزاران با يكديگر يا با مشتريان كه مربوط به معامله‌هاى بورس يا فعاليت‌هاى كارگزاران باشد و اقدام و اخذ تصميم درباره بي نظمى يا اختلاف مزبور، طبق مقررات قانون بورس و آيين نامه‌ها.

(۸) دريافت هر مبلغ وام لازم براى اجراى مقاصد سازمان.

(۹) تحصيل هرگونه دارايى منقول يا غيرمنقول، هرگونه حقوق يا امتيازها و مبادرت به معامله‌هايى از قبيل خريد، فروش، اجاره، استجاره، مبادله، به رهن گذاشتن، واگذارى و هر معامله ديگرى كه براى نيل به مقاصد سازمان لازم باشد.

(۱۰) سرمايه‌گذارى، معامله و استفاده از قسمتى از وجوه سازمان كه مورد نياز فورى نباشد و به ترتيبى كه از طرف هيأت مديره سازمان كارگزاران بورس كه از اين به بعد “هيأت مديره بورس” ناميده ميشود، تعيين ميگردد.

(۱۱) هرگونه اقدام ديگرى كه به تشخيص هيأت مديره بورس براى رسيدن به مقاصد فوق لازم يا مفيد باشد.

 قسمت دوم : عضويت

ماده ۵٫ اعضاى سازمان، عبارتند از كارگزاران، كه به دو دسته تقسيم مىشوند:

دسته اول: اشخاص حقيقى كه طبق مقررات قانونى به كارگزارى بورس پذيرفته ميشوند.

دسته دوم: مؤسسه‌هاى مالى و اعتبارى ايرانى كه صلاحيتشان مورد تأييد بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران قرار گرفته باشد. اين مؤسسه‌ها، وظايفى را كه از حيث كارگزارى به عهده خواهند داشت، به وسيله نمايندگان خود انجام ميدهند.

ماده ۶٫ همه كارگزاران، اعم از دسته اول و دوم، بايد داراى شرايط زير باشند:

۱) تابعيت ايران.

(۲) نداشتن پيشينه محكومت كيفرى مؤثر.

(۳) داشتن حسن شهرت.

(۴) داشتن دست كم ۲۵ سال تمام.

(۵) داشتن دست كم مدت سه سال سابقه كارآموزى نزد يك يا چند كارگزار.

(۶) پذيرفته شدن در امتحان نظرى و حرفه‌اى، طبق آيين‌نامه بورس.

(۷) اجازه هيأت مديره بورس.

تبصره: شوراى بورس ميتواند اجراى بند (۷) ماده فوق را تا هنگام انتخاب اعضاى هيأت مديره بورس و اجراى بند (۵) آن را حداكثر تا سه سال پس از تاريخ تشكيل بورس، به تأخير بيندازد………………….

…………………..

………………

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0