ارتباط ژن TGF-B1 با عمل ريوي

ارتباط ژن TGF-B1 با عمل ريوي

(۲۷ صفحه ورد)

سيتوكسيني به نام فاكتور نكروز دهندة  [۱] و ژن كننده گلوتاتيون – S ترانسفراز M1  (GST-M10[2] بودو طبق اين بررسي، هيچ ارتباط خاصي براي آللهاي GST-M1 با عمل ريوي يافت شد ولي بيان بيشتر آلل  با عمل ريوي بدتر همراه بود.

همجچنين ارتباط ژن TGF-B1 با عمل ريوي بررسي شده است TGF-B1 نوعي سيتوكين با اثرات متنوع مي باشد، كه در پيش فيبروزي كردن و واكنشهاي التهابي [] نقش دارد. آللي از اين ژن كه با بيان TGF-B1 همراه است نسبت به آللهايي با بيان كم منجر به كاهش سريعتر عمل ريوي مي شود [].

تشخيص

عموماً تشخيص cf بر اساس شواهد باليني و شواهي كه نشان دهندة غير طبيعي بودن عمل كانال CFTR است مي باشد.

تشخيص براساس شواهد باليني: در اين روش از علائم باليني CF جهت تشخيص بيماري استفاده مي شود. اين علائم در بخش باليني CF توضيح داده شدند.

تستهاي تشخيصي جهت تعيين غيرطبيعي بودن كانال CFTR

اين تستها شامل تست اندازه گيير كلر عرق، تست كاندازه گيري اختلاف پتانسيل غشاي سلول اپي تليال، تست اندازه گيري ترتريپينوژن ايمنوراكتيو، كشت خلط، بررسي هاي راديولوژي و تستهاي ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0