اثر بخشی مشاوره شغلی مبتنی بر رویکرد چند محوری(شفیع آبادی)بر بلوغ شغلی و خود کار آمدی دانش آموزان پسر سال اول متوسطه

عنوان پروپوزال: اثر بخشی مشاوره شغلی مبتنی بر رویکرد چند محوری(شفیع آبادی)بر بلوغ شغلی و خود کار آمدی دانش آموزان پسر سال اول متوسطه 

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

حق مسلم هر انساني است كه شغلي را به طور آزادانه انتخاب نمايد (شفيع آبادي، ۱۳۸۴) و هر انتخابي نيازمند آمادگي است؛ آماده كردن دانش آموزان براي آينده و كار وظيفه مهم مدارس است. كمك به دانش آموزان در زمينه جستجو، برنامه ريزي و تصميم گيري در مورد به دست آمدن شغل و رشد اهداف تحصيلي و حرفه اي از جمله مسئوليت هاي مهم مشاور، مربي و مسئولين مدرسه است ( سينك[۱]  ،۲۰۱۷،نظری۱۳۸۶) از آن جا كه شغل عامل مرتفع ساختن نيازهاي متعدد اقتصادي، اجتماعي و رواني فرد و جامعه مي باشد و متاثر از تحولات مدرن است، لذا توجه به فرايند و مسير شغل از انتخاب، ادامه، سازگاري و موفقيت شغلي ضروري به نظر مي رسد، شغل اهميت و ضرورت ويژهاي در زندگي انسان دارد و در واقع يكي از تصميم گيري­هاي اساسي و سرنوشت ساز براي انسان محسوب میشود­ (امونسون، بولسبي، نايلز[۲]، ۲۰۱۸).

……

مرور منابع:

اسدی الموتی و زارع بهرام آبادی(۱۳۹۱)،در پژوهشی به بررسی اثر بخشی مشاوره شغلی مبتنی بر الگوی سوپر بر بلوغ شغلی و خودکارآمدی دانش آموزان شهر قزوین پرداخت.نتایج حاصل که با استفاده از تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته بود حاکی از آن بود کهاین مدل بر بلوغ شغلی دانش آ موزان موثر بوده است.با وجود اینکه این تاثیر در زیر مقیاس های طرح ریزی بلوغ شغلی ومکاشفه بلوغ شغلی وترکیب این دومقیاس با عنوان نگرش بلوغ رشدشغلی مشاهده شد،در زیر مقیاس های اطلاعات دنیای کار وتصمیم گیری بلوغ حرفه ای تاثیر معنا داری مشاهده نشد.این درحالی بود که این تاثیر در مقیاس ترکیبی این دومقیاس به عنوان دانش بلوغ رشد شغلی وجود داشت اما در بررسی متغییر خودکارآمدی اثر بخشی این مدل تایید نشد.

………..

فرضيه‏هاي تحقیق:

مشاوره شغلی مبتنی بر رویکرد چند محوری (شفیع آبادی) بر بلوغ شغلی دانش آموزان پسر سال اول مقطع متوسطه منطقه ۴ شهرستان کرج موثر است.

مشاوره شغلی مبتنی بر رویکرد چند محوری (شفیع آبادی) بر خود کار آمدی دانش آموزان سال اول مقطع متوسطه منطقه ۴ شهرستان کرج موثر است.

………….

 

 

[۱]Sink،Christopher A

E.Amundson Norman ،  Niles Jo Ann Harris،  G. Niles Apencer[2]

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

16 − 2 =

0